Nieuwsbrief 10 december

·  Wijziging regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
·  Aanvullende coronamaatregelen
·  Memorie van antwoord beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
·  Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet aanpassing box 3
·  Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting
·  Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen
·  De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland
·  Memorie van antwoord Belastingplan 2021
·  Pseudo-eindheffing hoge vertrekvergoeding
·  Looncriteria 2021 kennismigranten
·  Geen nagekomen bedrijfslasten na staking onderneming
·  Geen ondernemerschap lid coöperatie
·  Fiscale verzamelwet 2021 in het Staatsblad
·  Herziening ineens aftrek voorbelasting
·  Europese Commissie wil Europees minimumloon
·  Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt
·  Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen
·  Aanpassing vliegbelasting

 

Corona update

Wijziging regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL) biedt mkb-ondernemingen in sectoren, die zijn geraakt door overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus, een subsidie voor…
Lees meer

Corona update

Aanvullende coronamaatregelen

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten.

NOW

De derde tranche van de NOW loopt van 1 oktober tot en met 30 juni 2021. Per kalenderkwartaal zou…
Lees meer

Belastingplan

Memorie van antwoord beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Bij de Eerste Kamer zijn de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 in behandeling. De staatssecretaris van Financiën reageert in de memories van antwoord op vragen de leden van de Eerste…
Lees meer

Belastingplan

Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet aanpassing box 3

Bij de Eerste Kamer zijn de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 in behandeling. De staatssecretaris van Financiën reageert in de memories van antwoord op vragen van de leden van de Eerste…
Lees meer

Belastingplan

Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Bij de Eerste Kamer zijn de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 in behandeling. De staatssecretaris van Financiën reageert in de memories van antwoord op vragen van de leden van de Eerste…
Lees meer

Belastingplan

Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

Bij de behandeling van het wetsvoorstel verbetering uitvoerbaarheid toeslagen in de Eerste Kamer is gevraagd waarom het partnerbegrip voor de toeslagen volgens dit wetsvoorstel afwijkt van het…
Lees meer

Belastingplan

De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland

De BIK is een crisismaatregel en heeft als doel de Nederlandse investeringen te stimuleren. De BIK bevat een onderdeel dat specifiek betrekking heeft op de fiscale eenheid voor de…
Lees meer

Belastingplan

Memorie van antwoord Belastingplan 2021

Bij de behandeling van het Belastingplan 2021 in de Eerste Kamer is de staatssecretaris van Financiën gevraagd om te reageren op het commentaar van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs…
Lees meer

Loonbelasting

Pseudo-eindheffing hoge vertrekvergoeding

Een excessieve vertrekvergoeding voor een werknemer wordt aangemerkt als een eindheffingsbestanddeel en belast naar een tarief van 75%. Er is sprake van een excessieve vertrekvergoeding als deze hoger…
Lees meer

Loonbelasting

Looncriteria 2021 kennismigranten

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland moeten kennis- en arbeidsmigranten voldoen aan een leeftijdsafhankelijk looncriterium. De looncriteria worden jaarlijks herzien aan…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Geen nagekomen bedrijfslasten na staking onderneming

Een ondernemer staakte zijn onderneming per 31 december 2011. Er was geen sprake van een langlopende liquidatie van de onderneming. Als hoofdregel geldt dat de tot het ondernemingsvermogen behorende…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Geen ondernemerschap lid coöperatie

De Belastingdienst stelde op basis van verstrekte informatie en in reactie op een vraag van een van de leden van een coöperatie vast dat de onderneming van de coöperatie niet door de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Fiscale verzamelwet 2021 in het Staatsblad

De Fiscale verzamelwet 2021 is in het Staatsblad geplaatst. Belangrijkste onderdelen van deze wet zijn het vervallen van de aftrekbaarheid van contante giften en de verzwaring van de integriteitstoets…
Lees meer

Omzetbelasting

Herziening ineens aftrek voorbelasting

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op door hen aangeschafte goederen en diensten voor zover deze bestemd zijn voor belaste prestaties. Worden de goederen en diensten…
Lees meer

Arbeidsrecht

Europese Commissie wil Europees minimumloon

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van een bericht dat de Europese Commissie een Europees minimumloon wil invoeren. Het voorstel van de Commissie biedt de lidstaten de ruimte om…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt

Per 1 januari 2021 worden allerlei bedragen in de regelgeving betreffende de sociale verzekeringen herzien. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe bedragen gebundeld…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de…
Lees meer

Overige heffingen

Aanpassing vliegbelasting

Tijdens de behandeling van de Wet vliegbelasting door de Tweede Kamer heeft het kabinet een aanvullend onderzoek toegezegd naar de effecten van de vliegbelasting voor de luchtvrachtsector. Uit het…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.