Nieuwsbrief 28 mei 2020

 

·  Kabinet introduceert noodpakket 2.0
·  Tijdelijk nultarief op mondkapjes
·  Verzamelspoedwet Covid-19
·  Derde wijziging eerste tranche NOW
·  Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding
·  Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021
·  Aanpassing besluit in aftrek beperkte kosten
·  Schenkingsrecht geen onderdeel verkrijgingsprijs
·  Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?
·  Kamervragen motie verruiming verliesverrekening
·  Toelichting niet instellen cassatieberoep
·  Uitleg bonusregeling
·  Terugbetalingsverplichting studiekosten
·  Schenkingsrecht schenkingen onder voorwaarde
·  Opslag op onroerendezaakbelasting voor deel onroerende zaken

 

Corona update

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0 verlengt diverse maatregelen uit het eerste noodpakket, met aanpassing van…
Lees meer

Corona update

Tijdelijk nultarief op mondkapjes

De eerder toegezegde toepassing van het nultarief voor de omzetbelasting op de verkoop van mondkapjes is vastgelegd in een wijziging van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. De maatregel geldt…
Lees meer

Corona update

Verzamelspoedwet Covid-19

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Verzamelspoedwet Covid-19 aangenomen. In het wetsvoorstel zijn meerdere onderwerpen opgenomen. Alle onderwerpen houden verband met de bestrijding van de…
Lees meer

Corona update

Derde wijziging eerste tranche NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat meer bedrijven een beroep op de regeling kunnen…
Lees meer

Corona update

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op jaarbasis is gelijk aan de wettelijke rente met een…
Lees meer

Belastingplan

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen van Financiën een overzicht gegeven van de maatregelen en wetsvoorstellen die zullen worden…
Lees meer

Ondernemingswinst

Aanpassing besluit in aftrek beperkte kosten

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit betreffende van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten geactualiseerd. De vorige versie van het besluit dateert van 9 mei 2018. Het…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Schenkingsrecht geen onderdeel verkrijgingsprijs

Bij de Hoge Raad is een zaak aanhangig over de vraag of betaalde schenkbelasting ter zake van de verkrijging van aandelen tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort. De…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van Financiën is gevraagd hoe en wanneer hij…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Toelichting niet instellen cassatieberoep

Regelmatig publiceert de staatssecretaris mededelingen met daarin de reden waarom hij geen beroep in cassatie instelt of waarom een ingesteld beroep in cassatie wordt ingetrokken. Opmerkelijk is dat…
Lees meer

Arbeidsrecht

Uitleg bonusregeling

Bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst wordt de Haviltexnorm toegepast. Deze norm houdt in dat het aankomt op hetgeen partijen over en weer hebben verklaard, wat zij uit elkaars verklaringen…
Lees meer

Arbeidsrecht

Terugbetalingsverplichting studiekosten

In het Haviltexarrest uit 1981 heeft de Hoge Raad normen geformuleerd op de uitleg van een beding in een schriftelijk contract. Volgens de Haviltexnorm volstaat een zuiver taalkundige uitleg van het…
Lees meer

Successiewet

Schenkingsrecht schenkingen onder voorwaarde

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat iemand door schenking verkrijgt van iemand die in Nederland woont. Een gift onder opschortende voorwaarde wordt voor de schenkbelasting…
Lees meer

Overige heffingen

Opslag op onroerendezaakbelasting voor deel onroerende zaken

In de Gemeentewet is bepaald dat ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee onroerendezaakbelastingen worden geheven. Het gaat om een belasting van gebruikers van onroerende zaken…
Lees meer

Nieuwsbrief 14 mei 2020

 

Corona update

Garantieregeling kleine ondernemers

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet. Deze Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) geldt voor kredietaanvragen…
Lees meer

Corona update

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Volgens de…
Lees meer

Corona update

Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de behandeling van grensarbeid en thuiswerken tijdens de coronacrisis.

Thuiswerkdagen

Doorbetaalde…
Lees meer

Corona update

Nultarief btw op mondkapjes

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting wordt toegepast op de binnenlandse verkoop van…
Lees meer

Loonbelasting

Toepassing gebruikelijkloonregeling

Een werknemer die voor ten minste 5% aandeelhouder is in een vennootschap waarvoor hij werkt, wordt geacht voor die werkzaamheden een gebruikelijk loon te genieten. Dat geldt ook als de werkzaamheden…
Lees meer

Loonbelasting

Pseudo-eindheffing hoge vertrekvergoeding

In een procedure over de toepassing van de pseudo-eindheffing over een vertrekvergoeding was in geschil of een werknemer in dienst was van de moeder- of de dochtermaatschappij. Volgens Hof Amsterdam…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Fusie gericht op belastingontwijking

Er is sprake van een aandelenfusie als een vennootschap tegen uitreiking van eigen aandelen een zodanig bezit aan aandelen in een andere vennootschap verwerft dat zij meer dan de helft van de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Ambtelijk verzuim verhindert navordering maatschappelijk ongebruikelijke terbeschikkingstelling

Vermogensbestanddelen van natuurlijke personen, die niet behoren tot het vermogen van een onderneming, vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er gelden uitzonderingen voor…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Opbrengst tijdelijke verhuur deel eigen woning

De voordelen uit eigen woning worden in de Wet IB 2001 gesteld op een forfaitair bedrag. Het tijdelijk ter beschikking stellen van de eigen woning ontneemt aan de woning niet het karakter van…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Kosten extra kleding en beddengoed

Tot de aftrekbare kosten wegens ziekte behoren extra uitgaven voor kleding en beddengoed. De bewijslast voor deze extra uitgaven ligt bij de belastingplichtige die de aftrek daarvan claimt in zijn…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Forfaitaire rendementen box 3 aangepast

Door fouten in door het ministerie van Financiën gemaakte berekeningen zijn de forfaitaire rendementen voor sparen en beleggen voor de jaren 2019 en 2020 onjuist in de Wet inkomstenbelasting 2001…
Lees meer

Omzetbelasting

Openstaande vordering betaald door overdracht inventaris

Ondernemers hebben recht op teruggaaf van op aangifte voldane omzetbelasting voor zover de vordering door hun afnemer niet is en niet zal worden voldaan. Betaling van een vordering hoeft niet in geld…
Lees meer

Omzetbelasting

Geen laag tarief voor medisch hulpmiddel

Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op geneesmiddelen. Het gaat dan om producten waarvoor op grond van de Geneesmiddelenwet een handelsvergunning is verleend en…
Lees meer

Omzetbelasting

Geen vrijgestelde bemiddelingsdiensten

De Wet op de omzetbelasting kent diverse prestaties die zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Daartoe behoren het verlenen van en de bemiddeling inzake krediet en handelingen ter zake van verzekering,…
Lees meer

Arbeidsrecht

Wijzigingsbeding arbeidsvoorwaardenreglement

Volgens vaste rechtspraak dient de betekenis van een omstreden bepaling in een schriftelijke overeenkomst door de rechter te worden vastgesteld aan de hand van wat partijen hebben verklaard, wat zij…
Lees meer

Arbeidsrecht

Meenemen retourgoederen werkgever was verworven recht voor werknemer

In een arrest uit 2018 heeft de Hoge Raad uiteengezet aan de hand van welke criteria beoordeeld moet worden of binnen een dienstbetrekking sprake is van een verworven recht of een aanvullende…
Lees meer

Autobelastingen

Toepassing oud tarief bpm bij import gebruikte auto

Op grond van het Verdrag betreffende de Werking van de EU mag bij de registratie van een uit het buitenland afkomstige gebruikte auto niet meer bpm worden geheven dan het restbedrag aan bpm dat is…
Lees meer

Formeel recht

Aangifte gaf geen aanleiding voor nader onderzoek

De inspecteur kan aanvankelijk te weinig geheven belasting navorderen wanneer hij beschikt over een nieuw feit, dat hem aanleiding geeft voor het vermoeden dat een aanslag ten onrechte achterwege is…
Lees meer

Nieuwsbrief 16 april 2020

 

Corona update

Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen betreffen de…
Lees meer

Ondernemingswinst

Waardering grond op openingsbalans

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de onderneming aanwezige meerwaarde. Voor zover het bezittingen van de onderneming betreft bestaat de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Ontbrekende voordeelsverwachting

Voor de belastbaarheid van de opbrengsten van activiteiten moet sprake zijn van een bron van inkomen. De discussie over de aanwezigheid van een bron van inkomen wordt veelal gevoerd bij negatieve…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen uit eigen woning…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Uitgaven extra gezinshulp

Onder de noemer persoonsgebonden aftrek komen bepaalde uitgaven in mindering op het belastbare inkomen. Tot de persoonsgebonden aftrekposten behoren onder meer de uitgaven voor specifieke zorgkosten,…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Navordering privégebruik auto

De inspecteur mag bij het opleggen van een aanslag in beginsel uitgaan van de juistheid van de ingediende aangifte. Hij hoeft pas een nader onderzoek in te stellen als hij in redelijkheid behoort te…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Welk deel onroerende zaak vormt eigen woning?

De Wet IB 2001 verstaat onder eigen woning een gebouw of een gedeelte daarvan dat de belastingplichtige anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat.
In een procedure voor Hof…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Geen recht op zelfstandigenaftrek

Een ondernemer, die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. Aan het urencriterium is voldaan als de ondernemer gedurende het kalenderjaar ten minste 1.225 uur en de helft…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Geen geruisloze inbreng onderneming

De Wet IB 2001 bevat een regeling om zonder directe belastingheffing een onderneming die wordt gedreven door een natuurlijke persoon om te zetten in een door een naamloze of besloten vennootschap…
Lees meer

Omzetbelasting

Medische vrijstelling voor diensten medisch pedicure

De Wet op de omzetbelasting kent een vrijstelling voor diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de diensten worden verricht door…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Belastingplicht stichting

Een stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een onderneming drijft. Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Tijdstip winstneming incidentele bate

Het voordeel dat een ondernemer heeft als gevolg van de kwijtschelding van een schuld vormt een incidentele bate. Goed koopmansgebruik geeft de ondernemer enige ruimte om naar eigen inzicht het jaar…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Rapport commissie belastingheffing van multinationals

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van deskundigen ingesteld die moet adviseren over maatregelen om de belastingheffing over winsten van…
Lees meer

Onroerende zaken

WOZ-waarde woning op landgoed

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken wordt ieder jaar de waarde van in Nederland gelegen onroerende zaken vastgesteld. Deze WOZ-waarde is een benadering van de waarde in het economische…
Lees meer

Overige heffingen

Kenbaarheidseisen voorschriften

In een arrest uit 2019 heeft de Hoge Raad overwogen dat de Gemeentewet eisen stelt aan de kenbaarheid van de maatstaven waarnaar gemeentebelastingen worden geheven. Deze eisen houden in dat een…
Lees meer

Formeel recht

Inspecteur motiveerde hoger beroep onvoldoende

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een hogerberoepschrift de gronden van het hoger beroep moet bevatten. Dit houdt in dat het de redenen moet bevatten op grond waarvan de indiener van mening is…
Lees meer

Europese regelgeving

Kentekenparkeersysteem geen ongeoorloofde inbreuk op privacy

Aan de Hoge Raad is de vraag voorgelegd of een systeem van kentekenparkeren een ongeoorloofde inbreuk op de privacy inhoudt. Het recht op privacy is gewaarborgd in het Europees Verdrag inzake de…
Lees meer

Nieuwsbrief 9 april 2020

Inkomstenbelasting

Aflossing rekening-courant via dividend

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000 in 2004 tot bijna € 1,4 miljoen in 2012. Nadat de inspecteur bij de aanslagslagregeling…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Navordering in verband met verkoop aanmerkelijk belang

Wanneer op grond van een nieuw feit het vermoeden is ontstaan dat ten onrechte te weinig belasting is geheven, kan de Belastingdienst een navorderingaanslag opleggen. De inspecteur dient aannemelijk…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Conclusie A-G in procedure overgangsrecht kapitaalverzekeringen

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is overgangsrecht getroffen om te voorkomen dat door de systeemwijziging inkomensbestanddelen onbelast zouden blijven of dubbel belast zouden worden. Een groot deel…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Verkoopopbrengst oude inventaris

In box 1 van de inkomstenbelasting wordt naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een of meer werkzaamheden belast. Er is sprake van een werkzaamheid wanneer…
Lees meer

Omzetbelasting

Licentie buitenlandse kansspelaanbieder is geen deelname aan kansspel

Kansspelen zijn op grond van de btw-richtlijn 2006 vrijgesteld van btw, met inachtneming van door een lidstaat gestelde voorwaarden en beperkingen. Uit rechtspraak van het Hof van Justitie EU volgt…
Lees meer

Omzetbelasting

Plaatsbepaling afnemer dienst

De plaats waar een dienst wordt verricht voor de omzetbelasting is afhankelijk van de kwaliteit van de afnemer. Is de afnemer een ondernemer, dan is de plaats waar hij is gevestigd de plaats waar de…
Lees meer

Omzetbelasting

Geen aftrek voorbelasting verhuurde kantoorruimte

De verhuur en verpachting van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van onroerende zaken, die door de huurder…
Lees meer

Arbeidsrecht

Recht op aanpassing arbeidsduur

De Wet flexibel werken (Wfw) bepaalt dat een werknemer een verzoek kan doen om de arbeidsduur aan te passen. De werkgever willigt het verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsduur of de…
Lees meer

Arbeidsrecht

Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn vastgelegd om geldig te zijn. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 geldt naast…
Lees meer

Arbeidsrecht

Vooruitzicht contract onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Op de werkgever rust in beginsel niet de verplichting om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die van rechtswege is…
Lees meer

Successiewet

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. Dat betekent dat het bedrag van het erfdeel van de persoon die de…
Lees meer

Autobelastingen

CO2-uitstoot in buitenland vastgesteld

De heffing van bpm is hoger naarmate een personenauto meer CO2 uitstoot. Van elke te registreren personenauto moet worden bepaald hoeveel CO2 deze uitstoot. De CO2-uitstoot is een objectief vast te…
Lees meer

Formeel recht

Schadevergoeding bpm-procedures

Bij overschrijding van de redelijke termijn van behandeling van een procedure heeft de belanghebbende recht op een vergoeding voor geleden immateriële schade. De vergoeding bedraagt € 500…
Lees meer

Formeel recht

Verwijzing in volle omvang

In een verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad het geding verwezen naar een ander gerechtshof “voor een onderzoek van de zaak in volle omvang”. Hiermee is bedoeld dat het gerechtshof na…
Lees meer

Formeel recht

Waarschuwing bij stellen van fatale termijn

Een zorgvuldige behandeling van een bezwaarschrift brengt mee dat het bestuursorgaan de indiener van het bezwaarschrift erop dient te wijzen bij het stellen van een als fataal bedoelde termijn voor…
Lees meer

Formeel recht

Inspecteur gebonden aan toezegging in strijd met de wet

In het jaar 2010 hadden ongehuwd samenwonende meerderjarigen de keuze om al dan niet elkaars fiscale partner te zijn. Deze keuze moest gezamenlijk worden gedaan bij een verzoek om voorlopige teruggaaf…
Lees meer

Nieuwsbrief 2 april 2020

 

 

Inkomstenbelasting

Kwade trouw bij adviseur

De Belastingdienst kan te weinig geheven belasting corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om te mogen navorderen moet er wel een nieuw feit zijn dat grond oplevert voor het…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat

Hof Den Haag is van oordeel dat een terugbetaling van een ontvangen vergoeding voor het verrichten van kinderopvang binnen familieverhoudingen niet als negatief resultaat uit overige werkzaamheden kan…
Lees meer

Omzetbelasting

Pro rata aftrek voorbelasting

Een ondernemer voor de omzetbelasting kan de omzetbelasting die andere ondernemers aan hem in rekening brengen, in mindering brengen op de door hem af te dragen omzetbelasting. De aftrek van…
Lees meer

Arbeidsrecht

Vakantiedagen en coronacrisis

Door de coronacrisis leven er veel vragen over vakantiedagen. Kan de werkgever een werknemer verplichten om vakantie op te nemen of mag de werkgever een werknemer vragen vakantie op te nemen?

Recht op…

Lees meer

Sociale verzekeringen

NOW-regeling op 6 april van start

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. De NOW is bedoeld voor werkgevers die…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Sectorindeling franchisenemer bouwmarkt

De exploitant van een bouwmarkt was voor de toepassing van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) ingedeeld in de sector detailhandel en ambachten. Het premieplichtige loon lag onder de…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Overgangsregeling eigenrisicodragerschap

Per 1 januari 2017 is de mogelijkheid om eigenrisicodrager te zijn voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) niet meer beperkt tot werknemers in vaste dienst, maar…
Lees meer

Invordering

Bestuurder niet aansprakelijk voor niet betaalde belastingen

Een schuldenaar, die niet in staat is al zijn schuldeisers volledig te betalen, handelt niet per definitie onrechtmatig wanneer hij de ene schuldeiser wel en andere schuldeisers niet betaalt. Dat…
Lees meer

Invordering

Bijzonder uitstel belastingbetaling

Ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Bijzonder uitstel is mogelijk voor…
Lees meer

Formeel recht

Ambtshalve aanslag en verzuimboete

Wanneer iemand geen aangifte doet, ondanks dat hij aan die verplichting is herinnerd en de Belastingdienst hem een aanmaning heeft gestuurd, kan de Belastingdienst de aanslag ambtshalve vaststellen….
Lees meer

Formeel recht

Inspecteur slaagt er niet in opzet te bewijzen

De Belastingdienst legde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op aan iemand die de vordering die hij had op zijn zoon niet tot de grondslag van box 3 had gerekend. Daarnaast werden vergrijpboetes…
Lees meer

Nieuwsbrief 30-03-20

·  Grondslag eindheffing bovenmatige vertrekvergoeding
·  Correctie aangifte leidt tot navordering bij partner
·  Verdamping verrekenbare verliezen niet voorkomen
·  Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga
·  Samenloop overdrachts- en omzetbelasting
·  Diensten bewindvoerder niet vrijgesteld van btw
·  Nadere beschikking vaststelling verlies
·  Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening
·  Schending aanzegverplichting en opzegging in strijd met de wet
·  Belang bij WOZ-beschikking
·  Opslagbedrijf geen vastgoedrechtspersoon
·  Onvoldoende specifieke informatiebeschikking vernietigd
·  Op de zaak betrekking hebbende stukken
·  Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan
·  Vertrouwensbeginsel
·  Herstel ingediende aangifte leidt tot berekening van belastingrente

 

Loonbelasting

Grondslag eindheffing bovenmatige vertrekvergoeding

Onder een aandelenoptierecht wordt voor de heffing van loonbelasting verstaan het recht om één of meer aandelen te verwerven in de inhoudingsplichtige vennootschap of in een daarmee…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Correctie aangifte leidt tot navordering bij partner

Een echtpaar diende op dezelfde dag de aangifte inkomstenbelasting 2016 in. In de aangifte van de man was de gezamenlijke persoonsgebonden aftrek verwerkt. De aanslag van de man werd conform de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Verdamping verrekenbare verliezen niet voorkomen

In een poging om verdamping van zijn verrekenbare verliezen per 2012 te voorkomen, droeg de verhuurder van een onderneming in 2011 een deel van zijn exploitatierecht over aan de bv van zijn…
Lees meer

Omzetbelasting

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen goederen of diensten en door de ondernemer verrichte of…
Lees meer

Omzetbelasting

Samenloop overdrachts- en omzetbelasting

De verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak vormt een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting. Er geldt op grond van de samenloopregeling een vrijstelling van overdrachtsbelasting…
Lees meer

Omzetbelasting

Diensten bewindvoerder niet vrijgesteld van btw

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het als bewindvoerder voeren van het beheer over inkomsten en vermogen van personen die daartoe niet in staat zijn. Voorwaarde voor deze vrijstelling…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Nadere beschikking vaststelling verlies

Tot het belastbare bedrag van een jaar voor de vennootschapsbelasting behoort een te verrekenen verlies. Dat geldt ook als het belastbare bedrag nader wordt vastgesteld door het opleggen van een…
Lees meer

Arbeidsrecht

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat hoeft niet wanneer in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen.
In een procedure…
Lees meer

Arbeidsrecht

Schending aanzegverplichting en opzegging in strijd met de wet

Een procedure bij de kantonrechter had onder meer betrekking op de duur van de tussen werkgever en werknemer gesloten arbeidsovereenkomst en de gevolgen daarvan. Het dienstverband was aangevangen op…
Lees meer

Onroerende zaken

Belang bij WOZ-beschikking

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2017 geoordeeld dat moet worden aangenomen dat iedereen, die een op zijn naam gestelde WOZ-beschikking heeft ontvangen, belang heeft bij die beschikking en dus bij…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Opslagbedrijf geen vastgoedrechtspersoon

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door de verkrijger. De wet merkt aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen voor meer…
Lees meer

Formeel recht

Onvoldoende specifieke informatiebeschikking vernietigd

De Algemene wet inzake rijksbelastingen geeft de inspecteur een ruime bevoegdheid om informatie in te winnen bij een belastingplichtige. Een belastingplichtige is verplicht om aan de inspecteur…
Lees meer

Formeel recht

Op de zaak betrekking hebbende stukken

De inspecteur is op grond van de Algemene wet bestuursrecht verplicht de op een zaak betrekking hebbende stukken aan de rechtbank of het gerechtshof te zenden. Doel van deze wetsbepaling is waarborgen…
Lees meer

Formeel recht

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de te weinig geheven belasting navorderen. Daartoe is een nieuw feit vereist….
Lees meer

Formeel recht

Vertrouwensbeginsel

Een belastingplichtige kan het in rechte te beschermen vertrouwen ontlenen aan gedragingen van de Belastingdienst waarin een impliciete goedkeuring van het standpunt van de belastingplichtige valt te…
Lees meer

Formeel recht

Herstel ingediende aangifte leidt tot berekening van belastingrente

Met betrekking tot een voorlopige aanslag wordt belastingrente enkelvoudig berekend over het tijdvak dat aanvangt zes maanden na het einde van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven en…
Lees meer

 

Nieuwsbrief 5 maart 2020

05-03-2020

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:


Inkomstenbelasting

Betaling door dga ten behoeve van bv

Een ontslagen werknemer benutte de ontslagvergoeding voor de aankoop van een recht op periodieke uitkeringen (stamrecht) bij een door hem opgerichte bv. Bij de afkoop van het stamrecht in 2014 is,…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Inspecteur mag onjuiste voorlopige aanslag corrigeren

Aan de vaststelling van voorlopige aanslagen gaat in de regel geen inhoudelijke beoordeling door de inspecteur vooraf. De Belastingdienst hoeft geen onderzoek te doen naar de omstandigheden waarin een…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Periodieke gift afhankelijk van twee levens

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar als zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. De aftrekbaarheid van giften is beperkt tot 10% van het inkomen. Voor de…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Beantwoording Kamervragen giftenaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere vragen van de Eerste Kamer over de giftenaftrek en de regeling ANBI’s en SBBI’s beantwoord. ANBI’s zijn het algemeen nut beogende…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Box 3-heffing 2015

Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op het ongestoorde genot van eigendom zijn al veel procedures gevoerd. De Hoge Raad heeft in zeven…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire rendementen van box 3 voor de jaren 2019 en 2020. De onjuiste percentages zijn gebruikt bij de berekening…
Lees meer


Omzetbelasting

Ondernemerschap bestuurder coöperatie

Een administratieconsulent en belastingadviseur was lid en medebestuurder van twee coöperaties. Een procedure voor de Hoge Raad had betrekking op de vraag of de administratieconsulent ondernemer…
Lees meer


Arbeidsrecht

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van de werkgever bij mogelijk ontslag. Dat doel wordt bereikt door het gesloten stelsel van…
Lees meer


Arbeidsrecht

Overtreding geheimhoudingsbeding, matiging boete

Een arbeidsovereenkomst kan een geheimhoudingsbeding bevatten. Een dergelijk beding verbiedt de werknemer om zowel tijdens als na afloop van het dienstverband mededelingen aan derden te doen over…
Lees meer


Arbeidsrecht

Ketenregeling arbeidsrecht van toepassing

De ketenregeling bepaalt dat wanneer meer dan drie elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten of elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor meer dan drie jaar, er een…
Lees meer


Arbeidsrecht

Reikwijdte hoger beroep ontbindingsbeschikking

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid is het mogelijk geworden om hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure. Uit de wetsgeschiedenis volgt…
Lees meer


Onroerende zaken

Onjuiste objectafbakening

De Wet WOZ bepaalt dat de waarde van onroerende zaken in Nederland jaarlijks wordt vastgesteld. Als één onroerende zaak wordt aangemerkt:

  • een gebouwd eigendom;
  • een ongebouwd eigendom;

Lees meer


Overdrachtsbelasting

Verkrijging aandelen onroerendezaakvennootschap

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Als onroerende zaken worden in de wet ook aangemerkt aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels…
Lees meer


Sociale verzekeringen

Geen dienstbetrekking bij werk-bv voor dga holding

Bij de beantwoording van de vraag of iemand onder de werknemersverzekeringswetten valt, is van belang of deze persoon in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is. Het bestaan van een…
Lees meer


Successiewet

Geen schenkbelasting over verdeling vermogen stichting

Schenkbelasting (vroeger: schenkingsrecht) wordt geheven over de waarde van al wat door schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van die schenking in Nederland woonde. Onder schenking wordt…
Lees meer


Subsidies

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren. Deze regeling is nu in concept gepubliceerd. De…
Lees meer


Internationaal

Berekening vermindering elders belast

In het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb) is geregeld dat een binnenlandse belastingplichtige is vrijgesteld van de inkomstenbelasting die betrekking heeft op buitenlands inkomen uit…
Lees meer


Formeel recht

Uitstel voor doen van aangifte verleend maar niet benut

De termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag bedraagt vijf jaar. De termijn vangt aan op het moment waarop de belastingschuld is ontstaan. Als voor het indienen van de aangifte uitstel is…
Lees meer

Nieuwsbrief 13 februari 2020

13-02-2020

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:


Loonbelasting

Uitkering reisverzekering werkgever

Loon is een ruim begrip. Dat begrip omvat niet alleen uitkeringen in geld, maar ook aanspraken om onder voorwaarden of na
tijdsverloop uitkeringen te ontvangen. Als de aanspraak belast wordt, is de…

Lees meer


Ondernemingswinst

Toedeling KIA bij investeringen door
samenwerkingsverband

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering komt op de winst van het…

Lees meer


Inkomstenbelasting

Kamervragen belastingheffing in box 2

De minister van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de belastingheffing in box 2 van de inkomstenbelasting. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een studie van De Nederlandsche Bank…

Lees meer


Inkomstenbelasting

Eigen woning en niet-samenlevende partners

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. Het gaat om…

Lees meer


Inkomstenbelasting

Doorschuiving bij einde terbeschikkingstelling

Een vermogensbestanddeel, dat door de eigenaar ter beschikking wordt gesteld van de vennootschap waarin de eigenaar een aanmerkelijk belang heeft, valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Eindigt de…

Lees meer


Omzetbelasting

Conclusie A-G bij Hof van Justitie EU inzake KOR

De Advocaat-generaal (A-G) bij het Hof van Justitie EU heeft een conclusie gewijd aan de kleineondernemersregeling (KOR). Dat is een bijzondere btw-vrijstelling voor ondernemers die met hun…

Lees meer


Omzetbelasting

Toepassing nultarief en btw-identificatienummer afnemer

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de voorwaarden voor toepassing van het nultarief voor de omzetbelasting op intracommunautaire leveringen. De vraag is of de leverancier moet beschikken…

Lees meer


Vennootschapsbelasting

Uitwerking houdsterverliesregeling

De houdsterverliesregeling in de vennootschapsbelasting is afgeschaft per 1 januari 2019. Op de afschaffing geldt een uitzondering voor houdsterverliezen die vóór 1 januari 2019 bij…

Lees meer


Arbeidsrecht

Niet meewerken aan re-integratie

Een arbeidsongeschikte werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Doet de werknemer dat niet, dan kan dat een grond opleveren voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst….

Lees meer


Arbeidsrecht

Totstandkoming arbeidsovereenkomst

Inzet van een procedure voor de kantonrechter was of tussen twee partijen een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. De vermeende werkgever was een bedrijf dat zich bezighield met werving,…

Lees meer


Arbeidsrecht

Geen gerechtvaardigd belang bij voortbestaan slapend dienstverband

Nadat de Hoge Raad op 8 november 2019 arrest heeft gewezen in een zaak van een slapend dienstverband, komt er veel lagere rechtspraak los. Hof Den Haag heeft onlangs een zaak behandeld van een slapend…

Lees meer


Arbeidsrecht

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag maximaal één maand bedragen als de…

Lees meer


Sociale verzekeringen

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold de verzekering vanaf de leeftijd van 15 jaar tot…

Lees meer


Successiewet

Navorderingsaanslag

De rechtbank Noord-Holland heeft recent moeten oordelen over de vraag of de Belastingdienst bevoegd was een navorderingsaanslag successierecht (tegenwoordig erfbelasting) op te leggen in een…

Lees meer


Internationaal

Intrekking beroep in cassatie

De staatssecretaris van Financiën heeft het beroep in cassatie tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de fiscale woonplaats ingetrokken. De procedure betrof een geschil over de vraag of de…

Lees meer


Internationaal

Cassatieberoep in procedure dubbele woonplaats ingetrokken

De staatssecretaris van Financiën heeft de beroepen in cassatie tegen uitspraken van Hof Den Bosch over de toekenning van heffingskortingen aan inwoners van Zweden ingetrokken. De procedures…

Lees meer


Douane en Accijnzen

Tijdigheid opleggen aanslag douanerechten

Mededeling van het bedrag van de verschuldigde rechten bij invoer moet op grond van het Communautair Douanewetboek plaatsvinden binnen een termijn van drie jaren. Volgens een arrest van het Hof van…

Lees meer