Nieuwsbrief 18 maart 2021

 

Corona update

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden. Langer uitstel van betaling…
Lees meer

Corona update

Aanvullingen economisch steunpakket

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis. De hoogte van de subsidie is…
Lees meer

Corona update

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de per sector forfaitair bepaalde vaste lasten. De…
Lees meer

Loonbelasting

Bewijs beperkt privégebruik niet geleverd

Een auto van de zaak wordt geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld door de werkgever, tenzij blijkt dat het privégebruik op kalenderjaarbasis niet meer dan 500…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Hypotheekrenteaftrek na scheiding

Echtgenoten zijn elkaars fiscale partner. In het jaar waarin het huwelijk wordt gesloten of beëindigd kunnen zij kiezen voor voljaarspartnerschap. Dat maakt vrije toerekening van gezamenlijke…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Prijs voor winnaar tv-spel vormt geen loon

Voor het bestaan van een dienstbetrekking moet aan drie criteria zijn voldaan:

  1. de werknemer is verplicht tot het persoonlijk verrichten van arbeid;
  2. er is een gezagsverhouding tussen werkgever en…

Lees meer

Inkomstenbelasting

Eigenwoningregeling niet van toepassing door beperkt belang

Er is sprake van een eigen woning als een woning aan een belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van…
Lees meer

Omzetbelasting

Datum oplevering bepaalde toepasselijk tarief

De omzetbelasting kent een hoog en een laag tarief. Als hoofdregel geldt dat het hoge, algemene tarief van toepassing is. De toepassing van het lage tarief is beperkt tot daartoe aangewezen leveringen…
Lees meer

Omzetbelasting

Bewijs omvang privégebruik

Over het privégebruik van een auto van de zaak moet btw worden afgedragen. In beginsel wordt daarbij uitgegaan van het werkelijke privégebruik en het totale gebruik van de auto….
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Uitdeling van winst

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld uit de kas van de vennootschap opneemt, is sprake van een winstuitdeling als het niet de bedoeling is dat de aandeelhouder het opgenomen bedrag…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Belastingplicht stichting

Een stichting is vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover de stichting een onderneming drijft. Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Laag tarief overdrachtsbelasting voor grond met fundering

Voor de overdrachtsbelasting gold tot 1 januari 2021 een tarief van 2% voor de verkrijging van een woning. Voor de verkrijging van andere onroerende zaken dan woningen gold het reguliere tarief van…
Lees meer

Successiewet

Verlies anbi-status door herstructurering

Een instelling kan worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (anbi) als de werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer zijn gericht op het dienen van een algemeen belang. Het…
Lees meer

Overige heffingen

Wetsvoorstel slachtbelasting

Een wetsvoorstel ter invoering van een slachtbelasting is ter consultatie gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl. Doel van het wetsvoorstel is het bevorderen van de vervanging van dierlijke…
Lees meer

Overige heffingen

Kerkenvrijstelling geldt niet voor rioolheffing

Gemeenten mogen zelf de heffingsmaatstaven vaststellen voor de gemeentelijke belastingen en rechten. Er geldt echter een verbod op het hanteren van draagkracht als verdelingsmaatstaf. De keuze voor…
Lees meer

Invordering

Beschikking aansprakelijkstelling vernietigd

De bestuurders van een rechtspersoon zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de loon- en omzetbelasting die de rechtspersoon verschuldigd is. Als de rechtspersoon tijdig heeft gemeld niet tot betaling van…
Lees meer

Formeel recht

Fout belastingambtenaar verhinderde navordering niet

Navordering van belasting kan plaatsvinden als te weinig belasting is geheven doordat ten gevolge van een fout een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of te laag is vastgesteld. De fout moet de…
Lees meer

Formeel recht

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte. Als dat tot gevolg heeft dat te…
Lees meer

Nieuwsbrief 11 maart 2021

·  Kamervragen niet verlagen plafond NOW-regeling
·  Aangepast besluit noodmaatregelen coronacrisis gepubliceerd
·  Verkoopopbrengst sportpaard niet belast
·  Waardering bij einde terbeschikkingstelling
·  Laag tarief omzetbelasting voor surflessen op zee
·  Conclusie A-G over toepassing margeregeling
·  Eisen aan toepassing nultarief bij intracommunautaire transacties
·  Wie heeft recht op verrekening dividendbelasting?
·  Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel
·  Ontslag wegens handelen in strijd met gedragsregels werkgever
·  Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging
·  Wetsvoorstel aanpassing implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
·  Ingetrokken cassatieberoep
·  Rechtbank draait berekening belastingrente terug
·  Navordering na steekproefonderzoek bij echtgenote

 

Corona update

Kamervragen niet verlagen plafond NOW-regeling

Bij de toekenning van de NOW-loonsubsidie wordt met het loon van werknemers boven tweemaal het maximum sv-loon geen rekening gehouden. Aanvankelijk was de bedoeling om dit te verlagen tot eenmaal het…
Lees meer

Corona update

Aangepast besluit noodmaatregelen coronacrisis gepubliceerd

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis gewijzigd. Ten opzichte van de vorige versie van het besluit noodmaatregelen…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

Een voordeel kan slechts belastbaar inkomen in de zin van de Wet IB 2001 zijn als aan dat voordeel een bron van inkomen ten grondslag ligt. Volgens vaste jurisprudentie is een bron van inkomen…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Waardering bij einde terbeschikkingstelling

Tot het resultaat uit overige werkzaamheden wordt gerekend de opbrengst van het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan de onderneming van een met de…
Lees meer

Omzetbelasting

Laag tarief omzetbelasting voor surflessen op zee

Het verlaagde tarief van de omzetbelasting is van toepassing op het geven van de gelegenheid tot sportbeoefening. Volgens vaste jurisprudentie is daarvan sprake als het recht gebruik te maken van een…
Lees meer

Omzetbelasting

Conclusie A-G over toepassing margeregeling

In afwijking van de normale regeling van de omzetbelasting, waarbij een ondernemer over de gehele vergoeding voor een levering of dienst omzetbelasting berekend, kent de wet de margeregeling. Bij…
Lees meer

Omzetbelasting

Eisen aan toepassing nultarief bij intracommunautaire transacties

Op leveringen van goederen, die worden vervoerd naar een andere lidstaat van de EU, is het nultarief voor de omzetbelasting van toepassing. Voorwaarde voor toepassing van het nultarief is dat de…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Wie heeft recht op verrekening dividendbelasting?

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag wie juridisch eigenaar van aandelen c.q. gerechtigde tot de opbrengst van aandelen is en dus recht heeft op verrekening van ingehouden…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Een wetsvoorstel om de Wet op de vennootschapsbelasting aan te passen is ter consultatie gepubliceerd. De strekking van het wetsvoorstel is het tegengaan van mismatches bij multinationals die ontstaan…
Lees meer

Arbeidsrecht

Ontslag wegens handelen in strijd met gedragsregels werkgever

De kantonrechter heeft op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst tussen een bank en een baliemedewerkster ontbonden. De bank had als beleid dat geen contante bedragen mochten worden…
Lees meer

Arbeidsrecht

Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding beperkt de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. In verband met die beperkende werking moet een…
Lees meer

Internationaal

Wetsvoorstel aanpassing implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Per 1 januari 2020 zijn de hybride-mismatchmaatregelen uit het wetsvoorstel ATAD2 (anti tax avoidance directive 2) ingegaan. Deze maatregelen voorkomen dat internationaal opererende ondernemingen…
Lees meer

Formeel recht

Ingetrokken cassatieberoep

De staatssecretaris van Financiën heeft het beroep in cassatie tegen een uitspraak van Hof Den Haag ingetrokken. Volgens het hof had de inspecteur een ambtelijk verzuim begaan doordat hij niet…
Lees meer

Formeel recht

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Belastingrente wordt berekend bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting over de periode die aanvangt zes maanden na afloop van het belastingjaar tot de dag waarop de aanslag invorderbaar is….
Lees meer

Formeel recht

Navordering na steekproefonderzoek bij echtgenote

Wanneer aanvankelijk een te lage belastingaanslag is opgelegd kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Voorwaarde is dat er een nieuw feit is dat de…
Lees meer

Nieuwsbrief 10 december

·  Wijziging regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
·  Aanvullende coronamaatregelen
·  Memorie van antwoord beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
·  Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet aanpassing box 3
·  Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting
·  Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen
·  De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland
·  Memorie van antwoord Belastingplan 2021
·  Pseudo-eindheffing hoge vertrekvergoeding
·  Looncriteria 2021 kennismigranten
·  Geen nagekomen bedrijfslasten na staking onderneming
·  Geen ondernemerschap lid coöperatie
·  Fiscale verzamelwet 2021 in het Staatsblad
·  Herziening ineens aftrek voorbelasting
·  Europese Commissie wil Europees minimumloon
·  Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt
·  Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen
·  Aanpassing vliegbelasting

 

Corona update

Wijziging regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL) biedt mkb-ondernemingen in sectoren, die zijn geraakt door overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus, een subsidie voor…
Lees meer

Corona update

Aanvullende coronamaatregelen

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten.

NOW

De derde tranche van de NOW loopt van 1 oktober tot en met 30 juni 2021. Per kalenderkwartaal zou…
Lees meer

Belastingplan

Memorie van antwoord beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Bij de Eerste Kamer zijn de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 in behandeling. De staatssecretaris van Financiën reageert in de memories van antwoord op vragen de leden van de Eerste…
Lees meer

Belastingplan

Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet aanpassing box 3

Bij de Eerste Kamer zijn de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 in behandeling. De staatssecretaris van Financiën reageert in de memories van antwoord op vragen van de leden van de Eerste…
Lees meer

Belastingplan

Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Bij de Eerste Kamer zijn de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 in behandeling. De staatssecretaris van Financiën reageert in de memories van antwoord op vragen van de leden van de Eerste…
Lees meer

Belastingplan

Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

Bij de behandeling van het wetsvoorstel verbetering uitvoerbaarheid toeslagen in de Eerste Kamer is gevraagd waarom het partnerbegrip voor de toeslagen volgens dit wetsvoorstel afwijkt van het…
Lees meer

Belastingplan

De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland

De BIK is een crisismaatregel en heeft als doel de Nederlandse investeringen te stimuleren. De BIK bevat een onderdeel dat specifiek betrekking heeft op de fiscale eenheid voor de…
Lees meer

Belastingplan

Memorie van antwoord Belastingplan 2021

Bij de behandeling van het Belastingplan 2021 in de Eerste Kamer is de staatssecretaris van Financiën gevraagd om te reageren op het commentaar van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs…
Lees meer

Loonbelasting

Pseudo-eindheffing hoge vertrekvergoeding

Een excessieve vertrekvergoeding voor een werknemer wordt aangemerkt als een eindheffingsbestanddeel en belast naar een tarief van 75%. Er is sprake van een excessieve vertrekvergoeding als deze hoger…
Lees meer

Loonbelasting

Looncriteria 2021 kennismigranten

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland moeten kennis- en arbeidsmigranten voldoen aan een leeftijdsafhankelijk looncriterium. De looncriteria worden jaarlijks herzien aan…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Geen nagekomen bedrijfslasten na staking onderneming

Een ondernemer staakte zijn onderneming per 31 december 2011. Er was geen sprake van een langlopende liquidatie van de onderneming. Als hoofdregel geldt dat de tot het ondernemingsvermogen behorende…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Geen ondernemerschap lid coöperatie

De Belastingdienst stelde op basis van verstrekte informatie en in reactie op een vraag van een van de leden van een coöperatie vast dat de onderneming van de coöperatie niet door de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Fiscale verzamelwet 2021 in het Staatsblad

De Fiscale verzamelwet 2021 is in het Staatsblad geplaatst. Belangrijkste onderdelen van deze wet zijn het vervallen van de aftrekbaarheid van contante giften en de verzwaring van de integriteitstoets…
Lees meer

Omzetbelasting

Herziening ineens aftrek voorbelasting

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op door hen aangeschafte goederen en diensten voor zover deze bestemd zijn voor belaste prestaties. Worden de goederen en diensten…
Lees meer

Arbeidsrecht

Europese Commissie wil Europees minimumloon

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van een bericht dat de Europese Commissie een Europees minimumloon wil invoeren. Het voorstel van de Commissie biedt de lidstaten de ruimte om…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt

Per 1 januari 2021 worden allerlei bedragen in de regelgeving betreffende de sociale verzekeringen herzien. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe bedragen gebundeld…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de…
Lees meer

Overige heffingen

Aanpassing vliegbelasting

Tijdens de behandeling van de Wet vliegbelasting door de Tweede Kamer heeft het kabinet een aanvullend onderzoek toegezegd naar de effecten van de vliegbelasting voor de luchtvrachtsector. Uit het…
Lees meer

Nieuwsbrief 22 oktober 2020

 

Corona update

Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1) gewijzigd. De wijziging betreft de vaststelling van het…
Lees meer

Belastingplan

Nota’s van wijziging bij Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft zeven nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende het pakket Belastingplan 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota naar aanleiding van het…
Lees meer

Belastingplan

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021 toegevoegd. In een aanvullende nota naar aanleiding van het verslag beantwoordt de…
Lees meer

Loonbelasting

Kamervragen einde levensloopregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het eindigen van de levensloopregeling beantwoord. De mogelijkheid tot opbouwen in de levensloopregeling is afgeschaft per 1 januari 2012….
Lees meer

Inkomstenbelasting

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van Financiën dat de belastingheffing in box 3 in de jaren 2013 tot en met 2016 niet in strijd is met het Europese recht, zoals dit is…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Navordering omdat niet aan aflossingseis was voldaan

Met ingang van 1 januari 2013 geldt voor nieuwe hypothecaire leningen voor de eigen woning de verplichting om deze in maximaal 30 jaar af te lossen. Wanneer niet wordt voldaan aan deze aflossingseis…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Vrijstelling vennootschapsbelasting niet van toepassing

Onder voorwaarden geldt een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor toegelaten zorginstellingen. Een van de voorwaarden is dat de instelling de behaalde winst uitsluitend mag gebruiken ten bate…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel gedifferentieerde premie Aof

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in behandeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Kamervragen over maatregelen om de consumptieve vraag te stimuleren

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn Kamervragen gesteld over maatregelen om de consumptieve vraag te stimuleren. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de Duitse verlaging…
Lees meer

Subsidies

Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren gewijzigd

Op 1 juli 2020 is de subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren in werking getreden. Het voor 2020 beschikbare budget voor subsidie op nieuwe elektrische personenauto’s was…
Lees meer

Subsidies

Kamervragen subsidieregeling elektrische auto

De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is op 1 juli 2020 in werking getreden. Het budget voor nieuwe auto’s in 2020 was voldoende voor de aanschaf van 2.500 auto’s. De…
Lees meer

Internationaal

Wijziging leidraad FATCA/CRS

In het kader van de aanpak van internationale belastingfraude en belastingontduiking heeft de OESO een mondiale standaard ontwikkeld voor de automatische uitwisseling tussen landen van financiële…
Lees meer

Autobelastingen

Eerder in Duitsland geregistreerde auto is nieuw bij invoer

Bij de registratie van een personenauto in Nederland is bpm verschuldigd. Dat geldt niet alleen voor een nieuwe personenauto, maar ook voor een uit het buitenland afkomstige gebruikte personenauto….
Lees meer

Autobelastingen

Kamervragen gevolgen btw van aanpassing bpm

In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld om het belastbare feit voor de bpm vast te stellen op het tijdstip van inschrijving van een motorrijtuig in het kentekenregister. Het doel hiervan is de…
Lees meer

Formeel recht

Instemming met verder uitstel

Bestuursrechtelijke procedures, zoals de bezwaar- en beroepsprocedures in belastingzaken, moeten binnen een redelijke termijn worden behandeld. Bij overschrijding van de redelijke termijn heeft de…
Lees meer

Europese regelgeving

Navordering recht van schenking met toepassing verlengde navorderingstermijn

Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) bevat een zogenoemde standstillbepaling. Door deze bepaling is het verbod op beperkingen van het vrije kapitaalverkeer niet van…
Lees meer

Nieuwsbrief 15 oktober 2020

 

Corona update

Verlenging herverzekering kortlopend leverancierskrediet

In het kader van de bestrijding van de coronacrisis heeft de Staat de herverzekering van kortlopende leverancierskredieten op zich genomen. Deze regeling zou op 31 december 2020 aflopen, maar wordt…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Beleidsbesluit afkoop lijfrenten aangepast

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2019 met beleid over de afkoop van lijfrenten gewijzigd. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid mag een belastingplichtige zijn lijfrente…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Bedragen NHG 2021 bekend

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het jaar 2021 bekendgemaakt. De premie die voor de garantie betaald moet…
Lees meer

Omzetbelasting

Kamervragen teruggaafregeling btw oninbare vorderingen

De btw-teruggaafregeling houdt in dat een ondernemer de btw op een factuur, die door zijn afnemer niet is betaald, kan terugvragen vanaf het moment waarop de vordering op de afnemer oninbaar is. Op…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Intrekking beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 15 mei 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over hybride geldverstrekkingen uit 2017 ingetrokken. Het besluit bevat beleid…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan komt het kabinet met wetgeving om twee door de commissie voorgestelde…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken. Er geldt een uitzondering voor de fiscale eenheid, waarbij de samenstellende delen…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Nota van wijziging wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend. De nota bevat enkele redactionele wijzigingen….
Lees meer

Formeel recht

Digitaal procederen bij de Hoge Raad

Digitaal procederen in bestuursrechtelijke cassatieprocedures is voor beroepsmatig optredende rechtsbijstandverleners verplicht wanneer het beroep in cassatie is gericht tegen een uitspraak die op of…
Lees meer

Formeel recht

Afzien van het recht om gehoord te worden?

De indiener van een bezwaarschrift wordt op zijn verzoek gehoord door de Belastingdienst voordat een uitspraak op het bezwaar wordt gedaan. De Belastingdienst is verplicht aan een verzoek om te worden…
Lees meer

Formeel recht

Compensatieregeling kosten eHerkenning

De compensatieregeling voor de kosten van aanschaf van eHerkenning voor het doen van belastingaangifte is gepubliceerd. De regeling compenseert één eHerkenningsmiddel Belastingdienst per…
Lees meer

Formeel recht

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 aangenomen. Bij de stemming over het wetsvoorstel heeft de Kamer twee amendementen en een motie aangenomen.
De inspecteur kan bij gerede…
Lees meer

Douane en Accijnzen

Wijziging Uitvoeringsregeling accijns

De staatssecretaris van Financiën heeft de Uitvoeringsregeling accijns op enkele onderdelen gewijzigd. De wijziging is gebaseerd op een bepaling in de Wet op de accijns waarin is geregeld dat een…
Lees meer

Douane en Accijnzen

Navordering douanerechten deels te laat opgelegd

Van handelen dat is gericht op de ontduiking van douanerechten is sprake als een douaneschuldenaar met opzet een strafrechtelijk vervolgbare handeling heeft verricht die tot gevolg heeft dat het…
Lees meer

Nieuwsbrief 10 september 2020

·  Geen afschrijving op erfpachtrechten door samenhang met terugkooprecht
·  Uitkering uit vaste termijnverzekering
·  Aanvullende werkzaamheden geen deel onderneming
·  Beslag OM op banktegoeden
·  Kinderalimentatie ten onrechte als partneralimentatie in aftrek gebracht
·  Aan bv betaalde steekpenningen geen resultaat uit werkzaamheid
·  Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat
·  Kamervragen informeel-kapitaalstructuren
·  Uitbetaling niet genoten vakantiedagen
·  Wederindiensttredingsvoorwaarde
·  Kamervragen premieheffing van Rijnvarenden
·  Heffingsbevoegdheid bij werkzaamheden aan boord schip
·  Nederlandse belastingheffing over pensioen inwoner van België
·  Correctie historische nieuwprijs door fictieve opties

 

Ondernemingswinst

Geen afschrijving op erfpachtrechten door samenhang met terugkooprecht

De waardevermindering van bedrijfsmiddelen van een onderneming wordt door afschrijving ten laste van de winst gebracht. Op bedrijfsmiddelen die niet in waarde verminderen kan niet worden afgeschreven.

Lees meer

Inkomstenbelasting

Uitkering uit vaste termijnverzekering

Een vaste termijnverzekering houdt in dat onafhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde het verzekerde bedrag op de einddatum wordt uitgekeerd. De verplichting tot premiebetaling vervalt bij…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Aanvullende werkzaamheden geen deel onderneming

De Wet IB 2001 omschrijft winst uit onderneming als het gezamenlijke bedrag van de winst die een belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen. Ondernemer is de persoon voor…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Beslag OM op banktegoeden

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden. Schulden zijn verplichtingen met waarde in het economisch verkeer. De…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Kinderalimentatie ten onrechte als partneralimentatie in aftrek gebracht

Aan de ex-partner betaalde alimentatie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet voor aan de ex-partner gedane betalingen die betrekking hebben op het levensonderhoud van kinderen. De…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Aan bv betaalde steekpenningen geen resultaat uit werkzaamheid

Inkomsten uit arbeid van een persoon, die niet zijn aan te merken als winst uit onderneming of als loon uit dienstbetrekking, worden belast in box 1 van de Inkomstenbelasting als resultaat uit overige…
Lees meer

Omzetbelasting

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2019 moet vóór 1…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Kamervragen informeel-kapitaalstructuren

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over informeel-kapitaalstructuren beantwoord.
Een informeel-kapitaalsituatie kan zich voordoen in internationale maar ook in nationale…
Lees meer

Arbeidsrecht

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld van zijn voormalige werkgever. De werkgever voerde aan dat…
Lees meer

Arbeidsrecht

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Bij de opzegging van een dienstverband wegens het vervallen van de arbeidsplaats van de werknemer geldt een wettelijke voorwaarde van wederindiensttreding. Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever,…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Kamervragen premieheffing van Rijnvarenden

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over arresten van de Hoge Raad over de premieplicht van Rijnvarenden beantwoord. De arresten hebben betrekking op Rijnvarenden die in dienst…
Lees meer

Internationaal

Heffingsbevoegdheid bij werkzaamheden aan boord schip

Het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland bepaalt dat het loon van een inwoner van één van de staten uit een dienstbetrekking die wordt uitgeoefend aan boord van een schip dat…
Lees meer

Internationaal

Nederlandse belastingheffing over pensioen inwoner van België

Het belastingverdrag met België wijst de heffingsbevoegdheid over pensioenuitkeringen in beginsel toe aan het woonland. In een aantal gevallen mag niet alleen het woonland maar ook het land…
Lees meer

Autobelastingen

Correctie historische nieuwprijs door fictieve opties

De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag bpm op, omdat de CO2-uitstoot van de door de belanghebbende in Duitsland aangeschafte auto 117 g/km bedroeg in plaats van 109 g/km waarvan was uitgegaan…
Lees meer

Nieuwsbrief 3 september 2020

 

Corona update

Uitbreiding doelgroep TVL

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL) gewijzigd. De wijziging betreft een uitbreiding van de doelgroep met…
Lees meer

Corona update

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin hij via zijn bv participeert. Sinds de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 rekent de dga de…
Lees meer

Omzetbelasting

Herziening btw opfokkosten

Per 1 januari 2018 is de landbouwregeling in de omzetbelasting afgeschaft. De Hoge Raad heeft in de zogenaamde gebruiksvee-arresten uit 2019 beslist, dat de btw die in rekening is gebracht ter zake…
Lees meer

Omzetbelasting

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels gebruikt voor de zuiveringsinstallatie en deels…
Lees meer

Omzetbelasting

Prejudiciële vragen bewijslast aftrek voorbelasting

De rechtbank Den Haag heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de aftrek van voorbelasting door een ondernemer wiens afnemers buiten de EU zijn gevestigd. De vragen hebben…
Lees meer

Omzetbelasting

Onterechte toepassing verleggingsregeling bij invoer

Bij de invoer van goederen van buiten de EU is omzetbelasting verschuldigd. Deze omzetbelasting wordt geheven volgens de bepalingen van de Algemene douanewet. Het gaat dan met name om de wettelijke…
Lees meer

Omzetbelasting

Diensten registerpodoloog gelijkwaardig aan diensten podotherapeut

De Wet op de omzetbelasting kent een vrijstelling voor diensten die betrekking hebben op de gezondheidskundige verzorging van de mens. Toepassing van deze vrijstelling is beperkt tot beoefenaren van…
Lees meer

Omzetbelasting

Terbeschikkingstelling sporthallen door gemeente aan basisscholen

Een ondernemer kan de omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor door hen geleverde prestaties in aftrek brengen, voor zover die prestaties door de ondernemer worden…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Besluit functionele valuta aangepast

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een andere geldeenheid dan de euro, de functionele…
Lees meer

Arbeidsrecht

Schorsing non-concurrentiebeding

Een arbeidsovereenkomst kan beperkende bedingen bevatten voor de werknemer. Non-concurrentie- en relatiebedingen beperken de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. Een dergelijke beperking is alleen…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting bij verkrijging deel beleggingsmaatschap

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten op onroerende zaken. Het begrip verkrijging omvat ook de verkrijging van de…
Lees meer

Internationaal

Gewijzigde bijlage FATCA

Nederland en de Verenigde Staten hebben een bijlage (Annex II) bij de overeenkomst ter implementatie van de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) gewijzigd. De wijziging hangt samen met nieuwe…
Lees meer

Formeel recht

Aanslag niet rechtsgeldig bekendgemaakt

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een besluit niet eerder in werking treedt dan nadat het is bekendgemaakt. De bekendmaking van besluiten zoals belastingaanslagen geschiedt door toezending of…
Lees meer

Nieuwsbrief 6 augustus 2020

·  Begrip "loon over een maand"

·  Vermogensetikettering aan bedrijf onttrokken middelen

·  Schriftelijk overleg evaluaties eigenwoningregeling

·  Wanneer is sprake van een deelneming?

·  Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

·  Uitwerking pensioenakkoord

·  Premieplicht Rijnvarende

·  Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

·  Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

·  Belastingverdrag Kosovo ondertekend

·  Opbrengstlimiet rioolheffing overschreden

·  Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

·  Concept wettekst aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

·  Wijziging diverse uitvoeringsregelingen

·  Beroep ingesteld door onbevoegde

 

Loonbelasting

Begrip "loon over een maand"

De Wet op de loonbelasting kent een ruim loonbegrip. Volgens de wet is loon al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten. Wel zondert de wet bepaalde uitkeringen uit van het loonbegrip. Het gaat…
Lees meer

Ondernemingswinst

Vermogensetikettering aan bedrijf onttrokken middelen

Een ondernemer heeft in beginsel de keuze of hij een vermogensbestanddeel tot zijn ondernemingsvermogen of tot zijn privévermogen rekent. De keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Schriftelijk overleg evaluaties eigenwoningregeling

Naar aanleiding van de evaluaties van de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting en de kabinetsreactie daarop heeft schriftelijk overleg plaatsgevonden met de Tweede Kamer. De staatssecretaris…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Wanneer is sprake van een deelneming?

In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een uiteenzetting gegeven over de beoogde verkrijging van een deelneming en het moment waarop van een deelneming sprake is. Een pakket aandelen vormt voor een…
Lees meer

Arbeidsrecht

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een maand…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Uitwerking pensioenakkoord

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de documenten over de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderdeel daarvan is de hoofdlijnennotitie uitwerking…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Premieplicht Rijnvarende

Tot en met 31 maart 2012 bepaalde het Rijnvarendenverdrag welke wetgeving inzake de sociale zekerheid van toepassing is op Rijnvarenden. Met ingang van 1 april 2012 is dit verdrag vervangen door de…
Lees meer

Subsidies

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ter consultatie gepubliceerd.
De subsidieregeling vloeit…
Lees meer

Internationaal

Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Een Europese richtlijn verplicht (belasting)adviseurs of belastingplichtigen om bepaalde belastingconstructies te melden aan de Belastingdienst. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de…
Lees meer

Internationaal

Belastingverdrag Kosovo ondertekend

Nederland en Kosovo hebben een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing gesloten. Het verdrag is op 29 juli 2020 ondertekend. Onderdeel van het verdrag is een antimisbruikbepaling die moet…
Lees meer

Overige heffingen

Opbrengstlimiet rioolheffing overschreden

De Gemeentewet bepaalt dat er een opbrengstlimiet is voor de gemeentelijke rioolheffing. De tarieven van een rioolheffing moeten zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet hoger zijn dan de…
Lees meer

Dividendbelasting

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de dividendbelasting mogelijk moet maken. Het wetsvoorstel is gericht op de verplaatsing van in…
Lees meer

Formeel recht

Concept wettekst aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptwettekst ter aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht gepubliceerd voor consultatie via het internet. Het verschoningsrecht is een…
Lees meer

Formeel recht

Wijziging diverse uitvoeringsregelingen

De staatssecretarissen van Financiën hebben de Uitvoeringsregelingen Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (UR Awir), Invorderingswet 1990 (URIW 1990) en verplicht gebruik BSN gewijzigd.

Lees meer

Formeel recht

Beroep ingesteld door onbevoegde

Het instellen van bezwaar- en beroepschriften is voorbehouden aan de belanghebbende.
Het beroep tegen een uitspraak op een bezwaarschrift betreffende de afwijzing van een verzoek om teruggaaf van…
Lees meer

Nieuwsbrief 23 juli 2020

 

Inkomstenbelasting

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting….
Lees meer

Inkomstenbelasting

Ambtelijk verzuim leidt niet tot opgewekt vertrouwen

Een ondernemer heeft in zijn aangiften IB over de jaren 2012, 2013 en 2014 voor een investering milieu-investeringsaftrek (MIA) in mindering gebracht. De aanslag 2012 is vastgesteld overeenkomstig de…
Lees meer

Arbeidsrecht

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het…
Lees meer

Arbeidsrecht

Geen schorsing non-concurrentiebeding

Een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Wanneer een non-concurrentiebeding belastender wordt voor de werknemer, bijvoorbeeld door een…
Lees meer

Arbeidsrecht

Ontslag gebaseerd op cumulatiegrond

De Wet arbeidsmarkt in balans heeft aan de wettelijke grond waarop ontslag kan berusten de zogenaamde cumulatiegrond toegevoegd. Op deze cumulatiegrond kan een ontslag worden gebaseerd wanneer de…
Lees meer

Arbeidsrecht

Opleidings- of arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst met een duur van meer dan zes maanden kan een proeftijdbeding omvatten. De lengte van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd bedraagt…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Betaling pensioenpremies bij faillissement werkgever

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de regeling betreffende de betaling van pensioenpremie bij faillissement van een werkgever. De Werkloosheidswet (WW)…
Lees meer

Successiewet

Verrekening schenkbelasting over fictieve erfrechtelijke verkrijging

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen over de vermindering van erfbelasting met de schenkbelasting die eerder is betaald over een als fictieve erfrechtelijke verkrijging aangemerkte schenking….
Lees meer

Successiewet

Navordering schenkbelasting na 17 jaar

Voor het opleggen van een navorderingsaanslag geldt in het algemeen een termijn van vijf jaar. De bevoegdheid om te weinig geheven schenkbelasting na te vorderen over een vermogensbestanddeel dat in…
Lees meer

Subsidies

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of…
Lees meer

Subsidies

Contouren subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

Als onderdeel van het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid van werknemers en over eerder uittreden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief…
Lees meer

Invordering

Kosten dwangbevel en directe invorderbaarheid aanslag

Bij een belastingaanslag geldt in de regel een termijn waarbinnen de aanslag betaald moet worden. De Invorderingswet 1990 geeft de ontvanger van de Belastingdienst de mogelijkheid om aanslagen direct…
Lees meer

Formeel recht

Uitspraak op bezwaar ondanks ontbrekende rechtsmiddelverwijzing

De uitspraak op een bezwaarschrift moet in beginsel een rechtsmiddelverwijzing bevatten. De rechtsmiddelverwijzing geeft aan tot welke instantie de belanghebbende zich dient te wenden als hij het niet…
Lees meer

Europese regelgeving

Advocaat is btw-ondernemer

Volgens de btw-richtlijn wordt als belastingplichtige beschouwd eenieder die zelfstandig een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die activiteit. Het begrip…
Lees meer

Douane en Accijnzen

Wijziging douanevergunning

De douanewetgeving kent een regeling voor de invoer van goederen voor bewerking of verwerking, waarna deze goederen worden uitgevoerd. Deze regeling, de douaneregeling actieve veredeling, houdt in dat…

Lees meer

Nieuwsbrief 16 juli 2020

 

Corona update

Regeling TOFA twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten. De periode waarbinnen een aanvraag…
Lees meer

Corona update

Problemen met NOW voor sociale ondernemingen?

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over problemen met de NOW voor sociale ondernemingen. De staatssecretaris deelt mee dat sociale werkvoorzieningen…
Lees meer

Corona update

Toelichting verruiming exportkredietverzekering

De staatssecretaris van Financiën heeft een schriftelijke toelichting gegeven aan de Tweede Kamer over verruiming van de exportkredietverzekering als onderdeel van de maatregelen in verband met…
Lees meer

Corona update

Geen (tijdelijke) verlaging Nederlandse btw-tarieven

Een van de maatregelen die Duitsland heeft getroffen ter bestrijding van de coronacrisis is een tijdelijke verlaging van btw-tarieven. Het lage btw-tarief gaat van 7 naar 5%. Naar aanleiding daarvan…
Lees meer

Corona update

Uw NOW-aanvraag afronden

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor de eerste tranche (NOW-1) is de regeling…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen indien de vergoeding lager is dan € 5.000. Als geen…
Lees meer

Omzetbelasting

€ 1 is reële vergoeding voor gebruikt goed

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent. Uit rechtspraak van het Hof van Justitie EU volgt dat het feit, dat een handeling onder bezwarende titel wordt…
Lees meer

Omzetbelasting

Terbeschikkingstelling serverkasten is geen dienst die samenhangt met onroerende zaken

De hoofdregel voor de bepaling van de plaats van een dienst voor de omzetbelasting is de plaats waar de afnemende ondernemer is gevestigd. In afwijking van de hoofdregel vinden diensten met betrekking…
Lees meer

Omzetbelasting

Vrijstelling beheer gemeenschappelijke beleggingsfondsen

De Europese btw-richtlijn bepaalt dat het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen is vrijgesteld van omzetbelasting. Het Hof van Justitie EU heeft een prejudiciële vraag over het gebruik…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Vrijval stamrechtverplichting door fiscaal waarderingsvoorschrift

Voor pensioen- en andere soortgelijke verplichtingen geldt een fiscaal waarderingsvoorschrift. Dergelijke verplichtingen moeten worden gewaardeerd op actuariële grondslag met een rekenrente van…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Navorderingsaanslag opgelegd voor vaststelling verliesherzieningsbeschikking

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat het opleggen van een navorderingsaanslag vanwege een ten onrechte verrekend verlies voorafgegaan moet worden door een verliesherzieningsbeschikking….
Lees meer

Sociale verzekeringen

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting. In plaats van een 1 op 1-koppeling…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Hoofdlijnen effectievere Wet tegemoetkomingen loondomein

De Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten van bepaalde groepen werknemers. De Wtl omvat het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV)…
Lees meer

Autobelastingen

Inschrijving auto in kentekenregister en emigratie

Motorrijtuigenbelasting wordt geheven van degene die bij de aanvang van een belastingtijdvak de houder van het motorrijtuig is. De houder is degene op wiens naam het motorrijtuig is gesteld in het…
Lees meer

Formeel recht

Beroep op interne compensatie

Als een belastingplichtige in beroep of in hoger beroep een aanslag op een bepaald punt bestrijdt, kan de inspecteur een beroep doen op interne compensatie om verlaging van de aanslag te voorkomen….
Lees meer