Nieuwsbrief 15 oktober 2020

 

Corona update

Verlenging herverzekering kortlopend leverancierskrediet

In het kader van de bestrijding van de coronacrisis heeft de Staat de herverzekering van kortlopende leverancierskredieten op zich genomen. Deze regeling zou op 31 december 2020 aflopen, maar wordt…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Beleidsbesluit afkoop lijfrenten aangepast

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2019 met beleid over de afkoop van lijfrenten gewijzigd. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid mag een belastingplichtige zijn lijfrente…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Bedragen NHG 2021 bekend

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het jaar 2021 bekendgemaakt. De premie die voor de garantie betaald moet…
Lees meer

Omzetbelasting

Kamervragen teruggaafregeling btw oninbare vorderingen

De btw-teruggaafregeling houdt in dat een ondernemer de btw op een factuur, die door zijn afnemer niet is betaald, kan terugvragen vanaf het moment waarop de vordering op de afnemer oninbaar is. Op…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Intrekking beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 15 mei 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over hybride geldverstrekkingen uit 2017 ingetrokken. Het besluit bevat beleid…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan komt het kabinet met wetgeving om twee door de commissie voorgestelde…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken. Er geldt een uitzondering voor de fiscale eenheid, waarbij de samenstellende delen…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Nota van wijziging wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend. De nota bevat enkele redactionele wijzigingen….
Lees meer

Formeel recht

Digitaal procederen bij de Hoge Raad

Digitaal procederen in bestuursrechtelijke cassatieprocedures is voor beroepsmatig optredende rechtsbijstandverleners verplicht wanneer het beroep in cassatie is gericht tegen een uitspraak die op of…
Lees meer

Formeel recht

Afzien van het recht om gehoord te worden?

De indiener van een bezwaarschrift wordt op zijn verzoek gehoord door de Belastingdienst voordat een uitspraak op het bezwaar wordt gedaan. De Belastingdienst is verplicht aan een verzoek om te worden…
Lees meer

Formeel recht

Compensatieregeling kosten eHerkenning

De compensatieregeling voor de kosten van aanschaf van eHerkenning voor het doen van belastingaangifte is gepubliceerd. De regeling compenseert één eHerkenningsmiddel Belastingdienst per…
Lees meer

Formeel recht

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 aangenomen. Bij de stemming over het wetsvoorstel heeft de Kamer twee amendementen en een motie aangenomen.
De inspecteur kan bij gerede…
Lees meer

Douane en Accijnzen

Wijziging Uitvoeringsregeling accijns

De staatssecretaris van Financiën heeft de Uitvoeringsregeling accijns op enkele onderdelen gewijzigd. De wijziging is gebaseerd op een bepaling in de Wet op de accijns waarin is geregeld dat een…
Lees meer

Douane en Accijnzen

Navordering douanerechten deels te laat opgelegd

Van handelen dat is gericht op de ontduiking van douanerechten is sprake als een douaneschuldenaar met opzet een strafrechtelijk vervolgbare handeling heeft verricht die tot gevolg heeft dat het…
Lees meer

Nieuwsbrief 10 september 2020

·  Geen afschrijving op erfpachtrechten door samenhang met terugkooprecht
·  Uitkering uit vaste termijnverzekering
·  Aanvullende werkzaamheden geen deel onderneming
·  Beslag OM op banktegoeden
·  Kinderalimentatie ten onrechte als partneralimentatie in aftrek gebracht
·  Aan bv betaalde steekpenningen geen resultaat uit werkzaamheid
·  Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat
·  Kamervragen informeel-kapitaalstructuren
·  Uitbetaling niet genoten vakantiedagen
·  Wederindiensttredingsvoorwaarde
·  Kamervragen premieheffing van Rijnvarenden
·  Heffingsbevoegdheid bij werkzaamheden aan boord schip
·  Nederlandse belastingheffing over pensioen inwoner van België
·  Correctie historische nieuwprijs door fictieve opties

 

Ondernemingswinst

Geen afschrijving op erfpachtrechten door samenhang met terugkooprecht

De waardevermindering van bedrijfsmiddelen van een onderneming wordt door afschrijving ten laste van de winst gebracht. Op bedrijfsmiddelen die niet in waarde verminderen kan niet worden afgeschreven.

Lees meer

Inkomstenbelasting

Uitkering uit vaste termijnverzekering

Een vaste termijnverzekering houdt in dat onafhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde het verzekerde bedrag op de einddatum wordt uitgekeerd. De verplichting tot premiebetaling vervalt bij…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Aanvullende werkzaamheden geen deel onderneming

De Wet IB 2001 omschrijft winst uit onderneming als het gezamenlijke bedrag van de winst die een belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen. Ondernemer is de persoon voor…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Beslag OM op banktegoeden

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden. Schulden zijn verplichtingen met waarde in het economisch verkeer. De…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Kinderalimentatie ten onrechte als partneralimentatie in aftrek gebracht

Aan de ex-partner betaalde alimentatie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet voor aan de ex-partner gedane betalingen die betrekking hebben op het levensonderhoud van kinderen. De…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Aan bv betaalde steekpenningen geen resultaat uit werkzaamheid

Inkomsten uit arbeid van een persoon, die niet zijn aan te merken als winst uit onderneming of als loon uit dienstbetrekking, worden belast in box 1 van de Inkomstenbelasting als resultaat uit overige…
Lees meer

Omzetbelasting

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2019 moet vóór 1…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Kamervragen informeel-kapitaalstructuren

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over informeel-kapitaalstructuren beantwoord.
Een informeel-kapitaalsituatie kan zich voordoen in internationale maar ook in nationale…
Lees meer

Arbeidsrecht

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld van zijn voormalige werkgever. De werkgever voerde aan dat…
Lees meer

Arbeidsrecht

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Bij de opzegging van een dienstverband wegens het vervallen van de arbeidsplaats van de werknemer geldt een wettelijke voorwaarde van wederindiensttreding. Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever,…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Kamervragen premieheffing van Rijnvarenden

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over arresten van de Hoge Raad over de premieplicht van Rijnvarenden beantwoord. De arresten hebben betrekking op Rijnvarenden die in dienst…
Lees meer

Internationaal

Heffingsbevoegdheid bij werkzaamheden aan boord schip

Het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland bepaalt dat het loon van een inwoner van één van de staten uit een dienstbetrekking die wordt uitgeoefend aan boord van een schip dat…
Lees meer

Internationaal

Nederlandse belastingheffing over pensioen inwoner van België

Het belastingverdrag met België wijst de heffingsbevoegdheid over pensioenuitkeringen in beginsel toe aan het woonland. In een aantal gevallen mag niet alleen het woonland maar ook het land…
Lees meer

Autobelastingen

Correctie historische nieuwprijs door fictieve opties

De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag bpm op, omdat de CO2-uitstoot van de door de belanghebbende in Duitsland aangeschafte auto 117 g/km bedroeg in plaats van 109 g/km waarvan was uitgegaan…
Lees meer

Nieuwsbrief 3 september 2020

 

Corona update

Uitbreiding doelgroep TVL

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL) gewijzigd. De wijziging betreft een uitbreiding van de doelgroep met…
Lees meer

Corona update

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin hij via zijn bv participeert. Sinds de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 rekent de dga de…
Lees meer

Omzetbelasting

Herziening btw opfokkosten

Per 1 januari 2018 is de landbouwregeling in de omzetbelasting afgeschaft. De Hoge Raad heeft in de zogenaamde gebruiksvee-arresten uit 2019 beslist, dat de btw die in rekening is gebracht ter zake…
Lees meer

Omzetbelasting

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels gebruikt voor de zuiveringsinstallatie en deels…
Lees meer

Omzetbelasting

Prejudiciële vragen bewijslast aftrek voorbelasting

De rechtbank Den Haag heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de aftrek van voorbelasting door een ondernemer wiens afnemers buiten de EU zijn gevestigd. De vragen hebben…
Lees meer

Omzetbelasting

Onterechte toepassing verleggingsregeling bij invoer

Bij de invoer van goederen van buiten de EU is omzetbelasting verschuldigd. Deze omzetbelasting wordt geheven volgens de bepalingen van de Algemene douanewet. Het gaat dan met name om de wettelijke…
Lees meer

Omzetbelasting

Diensten registerpodoloog gelijkwaardig aan diensten podotherapeut

De Wet op de omzetbelasting kent een vrijstelling voor diensten die betrekking hebben op de gezondheidskundige verzorging van de mens. Toepassing van deze vrijstelling is beperkt tot beoefenaren van…
Lees meer

Omzetbelasting

Terbeschikkingstelling sporthallen door gemeente aan basisscholen

Een ondernemer kan de omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor door hen geleverde prestaties in aftrek brengen, voor zover die prestaties door de ondernemer worden…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Besluit functionele valuta aangepast

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een andere geldeenheid dan de euro, de functionele…
Lees meer

Arbeidsrecht

Schorsing non-concurrentiebeding

Een arbeidsovereenkomst kan beperkende bedingen bevatten voor de werknemer. Non-concurrentie- en relatiebedingen beperken de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. Een dergelijke beperking is alleen…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting bij verkrijging deel beleggingsmaatschap

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten op onroerende zaken. Het begrip verkrijging omvat ook de verkrijging van de…
Lees meer

Internationaal

Gewijzigde bijlage FATCA

Nederland en de Verenigde Staten hebben een bijlage (Annex II) bij de overeenkomst ter implementatie van de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) gewijzigd. De wijziging hangt samen met nieuwe…
Lees meer

Formeel recht

Aanslag niet rechtsgeldig bekendgemaakt

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een besluit niet eerder in werking treedt dan nadat het is bekendgemaakt. De bekendmaking van besluiten zoals belastingaanslagen geschiedt door toezending of…
Lees meer

Nieuwsbrief 6 augustus 2020

·  Begrip "loon over een maand"

·  Vermogensetikettering aan bedrijf onttrokken middelen

·  Schriftelijk overleg evaluaties eigenwoningregeling

·  Wanneer is sprake van een deelneming?

·  Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

·  Uitwerking pensioenakkoord

·  Premieplicht Rijnvarende

·  Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

·  Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

·  Belastingverdrag Kosovo ondertekend

·  Opbrengstlimiet rioolheffing overschreden

·  Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

·  Concept wettekst aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

·  Wijziging diverse uitvoeringsregelingen

·  Beroep ingesteld door onbevoegde

 

Loonbelasting

Begrip "loon over een maand"

De Wet op de loonbelasting kent een ruim loonbegrip. Volgens de wet is loon al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten. Wel zondert de wet bepaalde uitkeringen uit van het loonbegrip. Het gaat…
Lees meer

Ondernemingswinst

Vermogensetikettering aan bedrijf onttrokken middelen

Een ondernemer heeft in beginsel de keuze of hij een vermogensbestanddeel tot zijn ondernemingsvermogen of tot zijn privévermogen rekent. De keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Schriftelijk overleg evaluaties eigenwoningregeling

Naar aanleiding van de evaluaties van de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting en de kabinetsreactie daarop heeft schriftelijk overleg plaatsgevonden met de Tweede Kamer. De staatssecretaris…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Wanneer is sprake van een deelneming?

In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een uiteenzetting gegeven over de beoogde verkrijging van een deelneming en het moment waarop van een deelneming sprake is. Een pakket aandelen vormt voor een…
Lees meer

Arbeidsrecht

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een maand…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Uitwerking pensioenakkoord

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de documenten over de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderdeel daarvan is de hoofdlijnennotitie uitwerking…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Premieplicht Rijnvarende

Tot en met 31 maart 2012 bepaalde het Rijnvarendenverdrag welke wetgeving inzake de sociale zekerheid van toepassing is op Rijnvarenden. Met ingang van 1 april 2012 is dit verdrag vervangen door de…
Lees meer

Subsidies

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ter consultatie gepubliceerd.
De subsidieregeling vloeit…
Lees meer

Internationaal

Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Een Europese richtlijn verplicht (belasting)adviseurs of belastingplichtigen om bepaalde belastingconstructies te melden aan de Belastingdienst. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de…
Lees meer

Internationaal

Belastingverdrag Kosovo ondertekend

Nederland en Kosovo hebben een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing gesloten. Het verdrag is op 29 juli 2020 ondertekend. Onderdeel van het verdrag is een antimisbruikbepaling die moet…
Lees meer

Overige heffingen

Opbrengstlimiet rioolheffing overschreden

De Gemeentewet bepaalt dat er een opbrengstlimiet is voor de gemeentelijke rioolheffing. De tarieven van een rioolheffing moeten zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet hoger zijn dan de…
Lees meer

Dividendbelasting

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de dividendbelasting mogelijk moet maken. Het wetsvoorstel is gericht op de verplaatsing van in…
Lees meer

Formeel recht

Concept wettekst aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptwettekst ter aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht gepubliceerd voor consultatie via het internet. Het verschoningsrecht is een…
Lees meer

Formeel recht

Wijziging diverse uitvoeringsregelingen

De staatssecretarissen van Financiën hebben de Uitvoeringsregelingen Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (UR Awir), Invorderingswet 1990 (URIW 1990) en verplicht gebruik BSN gewijzigd.

Lees meer

Formeel recht

Beroep ingesteld door onbevoegde

Het instellen van bezwaar- en beroepschriften is voorbehouden aan de belanghebbende.
Het beroep tegen een uitspraak op een bezwaarschrift betreffende de afwijzing van een verzoek om teruggaaf van…
Lees meer

Nieuwsbrief 23 juli 2020

 

Inkomstenbelasting

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting….
Lees meer

Inkomstenbelasting

Ambtelijk verzuim leidt niet tot opgewekt vertrouwen

Een ondernemer heeft in zijn aangiften IB over de jaren 2012, 2013 en 2014 voor een investering milieu-investeringsaftrek (MIA) in mindering gebracht. De aanslag 2012 is vastgesteld overeenkomstig de…
Lees meer

Arbeidsrecht

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het…
Lees meer

Arbeidsrecht

Geen schorsing non-concurrentiebeding

Een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Wanneer een non-concurrentiebeding belastender wordt voor de werknemer, bijvoorbeeld door een…
Lees meer

Arbeidsrecht

Ontslag gebaseerd op cumulatiegrond

De Wet arbeidsmarkt in balans heeft aan de wettelijke grond waarop ontslag kan berusten de zogenaamde cumulatiegrond toegevoegd. Op deze cumulatiegrond kan een ontslag worden gebaseerd wanneer de…
Lees meer

Arbeidsrecht

Opleidings- of arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst met een duur van meer dan zes maanden kan een proeftijdbeding omvatten. De lengte van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd bedraagt…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Betaling pensioenpremies bij faillissement werkgever

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de regeling betreffende de betaling van pensioenpremie bij faillissement van een werkgever. De Werkloosheidswet (WW)…
Lees meer

Successiewet

Verrekening schenkbelasting over fictieve erfrechtelijke verkrijging

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen over de vermindering van erfbelasting met de schenkbelasting die eerder is betaald over een als fictieve erfrechtelijke verkrijging aangemerkte schenking….
Lees meer

Successiewet

Navordering schenkbelasting na 17 jaar

Voor het opleggen van een navorderingsaanslag geldt in het algemeen een termijn van vijf jaar. De bevoegdheid om te weinig geheven schenkbelasting na te vorderen over een vermogensbestanddeel dat in…
Lees meer

Subsidies

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of…
Lees meer

Subsidies

Contouren subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

Als onderdeel van het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid van werknemers en over eerder uittreden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief…
Lees meer

Invordering

Kosten dwangbevel en directe invorderbaarheid aanslag

Bij een belastingaanslag geldt in de regel een termijn waarbinnen de aanslag betaald moet worden. De Invorderingswet 1990 geeft de ontvanger van de Belastingdienst de mogelijkheid om aanslagen direct…
Lees meer

Formeel recht

Uitspraak op bezwaar ondanks ontbrekende rechtsmiddelverwijzing

De uitspraak op een bezwaarschrift moet in beginsel een rechtsmiddelverwijzing bevatten. De rechtsmiddelverwijzing geeft aan tot welke instantie de belanghebbende zich dient te wenden als hij het niet…
Lees meer

Europese regelgeving

Advocaat is btw-ondernemer

Volgens de btw-richtlijn wordt als belastingplichtige beschouwd eenieder die zelfstandig een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die activiteit. Het begrip…
Lees meer

Douane en Accijnzen

Wijziging douanevergunning

De douanewetgeving kent een regeling voor de invoer van goederen voor bewerking of verwerking, waarna deze goederen worden uitgevoerd. Deze regeling, de douaneregeling actieve veredeling, houdt in dat…

Lees meer

Nieuwsbrief 16 juli 2020

 

Corona update

Regeling TOFA twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten. De periode waarbinnen een aanvraag…
Lees meer

Corona update

Problemen met NOW voor sociale ondernemingen?

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over problemen met de NOW voor sociale ondernemingen. De staatssecretaris deelt mee dat sociale werkvoorzieningen…
Lees meer

Corona update

Toelichting verruiming exportkredietverzekering

De staatssecretaris van Financiën heeft een schriftelijke toelichting gegeven aan de Tweede Kamer over verruiming van de exportkredietverzekering als onderdeel van de maatregelen in verband met…
Lees meer

Corona update

Geen (tijdelijke) verlaging Nederlandse btw-tarieven

Een van de maatregelen die Duitsland heeft getroffen ter bestrijding van de coronacrisis is een tijdelijke verlaging van btw-tarieven. Het lage btw-tarief gaat van 7 naar 5%. Naar aanleiding daarvan…
Lees meer

Corona update

Uw NOW-aanvraag afronden

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor de eerste tranche (NOW-1) is de regeling…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen indien de vergoeding lager is dan € 5.000. Als geen…
Lees meer

Omzetbelasting

€ 1 is reële vergoeding voor gebruikt goed

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent. Uit rechtspraak van het Hof van Justitie EU volgt dat het feit, dat een handeling onder bezwarende titel wordt…
Lees meer

Omzetbelasting

Terbeschikkingstelling serverkasten is geen dienst die samenhangt met onroerende zaken

De hoofdregel voor de bepaling van de plaats van een dienst voor de omzetbelasting is de plaats waar de afnemende ondernemer is gevestigd. In afwijking van de hoofdregel vinden diensten met betrekking…
Lees meer

Omzetbelasting

Vrijstelling beheer gemeenschappelijke beleggingsfondsen

De Europese btw-richtlijn bepaalt dat het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen is vrijgesteld van omzetbelasting. Het Hof van Justitie EU heeft een prejudiciële vraag over het gebruik…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Vrijval stamrechtverplichting door fiscaal waarderingsvoorschrift

Voor pensioen- en andere soortgelijke verplichtingen geldt een fiscaal waarderingsvoorschrift. Dergelijke verplichtingen moeten worden gewaardeerd op actuariële grondslag met een rekenrente van…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Navorderingsaanslag opgelegd voor vaststelling verliesherzieningsbeschikking

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat het opleggen van een navorderingsaanslag vanwege een ten onrechte verrekend verlies voorafgegaan moet worden door een verliesherzieningsbeschikking….
Lees meer

Sociale verzekeringen

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting. In plaats van een 1 op 1-koppeling…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Hoofdlijnen effectievere Wet tegemoetkomingen loondomein

De Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten van bepaalde groepen werknemers. De Wtl omvat het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV)…
Lees meer

Autobelastingen

Inschrijving auto in kentekenregister en emigratie

Motorrijtuigenbelasting wordt geheven van degene die bij de aanvang van een belastingtijdvak de houder van het motorrijtuig is. De houder is degene op wiens naam het motorrijtuig is gesteld in het…
Lees meer

Formeel recht

Beroep op interne compensatie

Als een belastingplichtige in beroep of in hoger beroep een aanslag op een bepaald punt bestrijdt, kan de inspecteur een beroep doen op interne compensatie om verlaging van de aanslag te voorkomen….
Lees meer

Nieuwsbrief 9 juli 2020

·  NOW-2 kan worden aangevraagd
·  Kamervragen ondernemers die buiten Tozo-regeling vallen
·  Verliesgevende postzegelhandel geen bron van inkomen
·  Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie
·  Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning
·  Wijziging besluit omzetbelasting privégebruik auto
·  Wijziging beleidsbesluit vrijgestelde beleggingsinstelling
·  Evaluatie Wet werk en zekerheid
·  Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever
·  Overdrachtsbelasting geheven van beherende vennoot
·  Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting
·  Wijziging Leidraad Invordering
·  Werkwijze belastingconsulent vormde nieuw feit
·  Uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
·  Wijziging Algemene Douaneregeling

 

Corona update

NOW-2 kan worden aangevraagd

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een aantal punten af van de eerste…
Lees meer

Corona update

Kamervragen ondernemers die buiten Tozo-regeling vallen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over zelfstandigen die buiten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vallen.
Een…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Verliesgevende postzegelhandel geen bron van inkomen

Een voordeel vormt alleen dan belastbaar inkomen als er een bepaalde bron aan ten grondslag ligt. Aan een bron van inkomen worden de volgende voorwaarden gesteld: deelname aan het economische verkeer,…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het doel en in de verwachting daarmee duurzaam positieve opbrengsten te…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als deze rente betrekking heeft op een periode na overlijden waarin geen sprake meer is van…
Lees meer

Omzetbelasting

Wijziging besluit omzetbelasting privégebruik auto

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de omzetbelasting met betrekking tot het privégebruik van een auto en de toepassing van het Besluit Uitsluiting Aftrek gewijzigd.

Lees meer

Vennootschapsbelasting

Wijziging beleidsbesluit vrijgestelde beleggingsinstelling

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) in de vennootschapsbelasting gewijzigd. De centrale behandeling van de VBI is…
Lees meer

Arbeidsrecht

Evaluatie Wet werk en zekerheid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Wet werk en zekerheid (Wwz) laten evalueren. Deze wet is vanaf 2015 gefaseerd in werking getreden. De uitkomsten van dat onderzoek heeft hij…
Lees meer

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beëindigd. Zowel de werkgever als de werknemer heeft de bevoegdheid om over te gaan tot ontslag op staande…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting geheven van beherende vennoot

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten op in Nederland gelegen onroerende zaken. De belasting wordt geheven van de…
Lees meer

Successiewet

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

De termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag bedraagt vijf jaar. Voor buitenlandse inkomens- of vermogensbestanddelen geldt een verlengde navorderingstermijn van twaalf jaar. Met ingang…
Lees meer

Invordering

Wijziging Leidraad Invordering

De Leidraad Invordering 2008 is per 1 juli 2020 gewijzigd. Het invorderingsbeleid met betrekking tot toeslagschulden te wijten aan opzet of grove schuld is herzien. Het criterium van opzet of grove…
Lees meer

Formeel recht

Werkwijze belastingconsulent vormde nieuw feit

Om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen moet de Belastingdienst in beginsel beschikken over een nieuw feit. Dat is een feit dat ten tijde van het opleggen van de definitieve aanslag niet bekend…
Lees meer

Europese regelgeving

Uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

De staatssecretaris van Financiën heet het besluit Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis gewijzigd. De wijziging betreft uitstel voor de termijnen van de Wet implementatie…
Lees meer

Douane en Accijnzen

Wijziging Algemene Douaneregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft de Algemene douaneregeling gewijzigd. In een Europese Richtlijn uit 2010 betreffende de meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken…

Lees meer

Nieuwsbrief 2 juli 2020

·  Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd
·  Aanpassing tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren
·  Kamervragen NOW
·  Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
·  Uitleg regeling eigen woning
·  Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel
·  Verdeling gemeenschappelijk inkomensbestanddeel
·  Lid bezwarencommissie is geen ondernemer
·  Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand
·  Op transitievergoeding in mindering te brengen kosten
·  Aanpassing Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
·  Op de zaak betrekking hebbende stukken in procedure aansprakelijkheid bestuurder
·  Inwerkingtreding artikel Wet overige fiscale maatregelen 2018
·  Vrijstelling inhouding dividendbelasting
·  Correctiebeleid Belastingdienst
·  Correctiebeleid Belastingdienst en vermindering na bezwaar
·  Standpunt uitdrukkelijk prijsgegeven?
·  Onderzoek evaluatie fiscale regelingen
·  Unierechtelijk verdedigingsbeginsel

 

Corona update

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling is de opvolger van de in het eerste noodpakket opgenomen TOGS, de tegemoetkoming…
Lees meer

Corona update

Aanpassing tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

De bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) gepubliceerd in de Staatscourant. Aan…
Lees meer

Corona update

Kamervragen NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van de NOW-regeling voor ondernemers die van rechtsvorm zijn gewijzigd, een overname hebben gedaan of…
Lees meer

Corona update

Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

Het kabinet heeft op 28 mei 2020 besloten dat het Noodpakket 2.0 wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Deze verlenging betreft ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). De…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Uitleg regeling eigen woning

De rechtbank heeft in een uitspraak de wettelijke systematiek van de inkomsten uit eigen woning uiteengezet. De rechtbank wijst erop dat de hypotheekrenteaftrek slechts een onderdeel is van de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Verdeling gemeenschappelijk inkomensbestanddeel

De belastbare inkomsten uit eigen woning vormen een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel van de belastingplichtige en zijn partner. Volgens de Wet IB 2001 bepalen de belastingplichtige en zijn…
Lees meer

Omzetbelasting

Lid bezwarencommissie is geen ondernemer

Iedere persoon, die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent, is ondernemer voor de omzetbelasting. Waar de Nederlandse wet het begrip ondernemer hanteert in de omzetbelasting, is daarmee niets…
Lees meer

Omzetbelasting

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op goederen en diensten die de ondernemer gebruikt voor belaste handelingen….
Lees meer

Arbeidsrecht

Op transitievergoeding in mindering te brengen kosten

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding gewijzigd. Door de wijziging mag de werkgever kosten, die hij tijdens…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Aanpassing Gelijkstellingsregeling arbeidsuren

Met ingang van 1 juli 2020 hebben werknemers na de geboorte van een kind recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Dit recht geldt voor de werknemer die echtgeno(o)t(te) of geregistreerd partner…
Lees meer

Invordering

Op de zaak betrekking hebbende stukken in procedure aansprakelijkheid bestuurder

De Invorderingswet 1990 bepaalt dat de Ontvanger een aansprakelijkgestelde op diens verzoek op de hoogte moet stellen van de gegevens met betrekking tot de belasting waarvoor hij aansprakelijk is…
Lees meer

Invordering

Inwerkingtreding artikel Wet overige fiscale maatregelen 2018

Op 1 juli 2020 is artikel XXII van de Wet overige fiscale maatregelen 2018 in werking getreden. Het wetsartikel heeft betrekking op de vereenvoudiging van de dwanginvordering van belastingschulden…
Lees meer

Dividendbelasting

Vrijstelling inhouding dividendbelasting

In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting zijn vrijstellingen opgenomen in het kader van de Natuurschoonwet 1928 (NSW). De Wet op de dividendbelasting bevat een…
Lees meer

Formeel recht

Correctiebeleid Belastingdienst

De Belastingdienst hanteert een zogenaamd correctiebeleid. Dat beleid komt erop neer dat geen navorderingsaanslag wordt opgelegd als het bedrag aan na te vorderen belasting minder bedraagt dan €…
Lees meer

Formeel recht

Correctiebeleid Belastingdienst en vermindering na bezwaar

Volgens het door de Belastingdienst gehanteerde correctiebeleid past het niet om aan een belastingplichtige een aanslag naar aanleiding van correcties op de grondslag op te leggen als die aanslag…
Lees meer

Formeel recht

Standpunt uitdrukkelijk prijsgegeven?

In een procedure geldt als regel dat een ingetrokken standpunt in beginsel niet meer in hogere instantie mag worden opgevoerd. Om misverstanden te voorkomen kan een standpunt slechts dan als ter…
Lees meer

Formeel recht

Onderzoek evaluatie fiscale regelingen

Fiscale regelingen worden periodiek geëvalueerd. Naar de toegevoegde waarde van het evalueren van fiscale regelingen voor de beleidsvorming is onderzoek gedaan. De staatssecretaris van…
Lees meer

Europese regelgeving

Unierechtelijk verdedigingsbeginsel

Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel houdt in dat de belanghebbende, voordat een bestuursorgaan een bezwarend besluit neemt, het recht heeft zijn zienswijze te geven. Het beginsel geldt alleen…
Lees meer

Nieuwsbrief 25 juni 2020

·  Regeling NOW-2 gepubliceerd
·  Besluit fiscale noodmaatregelen geactualiseerd
·  Besluit betaalpauze eigenwoningschuld geactualiseerd
·  Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen
·  Inwerkingtreding Besluit belasting- en invorderingsrente
·  Voorwaarden individuele steun aan bedrijven
·  Milieulijst 2020 aangepast
·  Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer
·  Ontslag met wederzijds goedvinden
·  Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting
·  Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020
·  Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 naar Tweede Kamer
·  Regelingen nationale EZK- en LNV-subsidies en openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 gewijzigd
·  Regelingen nationale EZK- en LNV-subsidies en openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020
·  Overschrijding opbrengstlimiet
·  Betalingsregeling bij einde bijzonder uitstel
·  Kamervragen verschillen rechtspraak in fiscale zaken
·  Geen opgewekt vertrouwen
·  Ontvankelijkheid bezwaar- of beroepschrift en verzending per post
·  Unierechtelijk verdedigingsbeginsel

 

Corona update

Regeling NOW-2 gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt verlengd tot 1…
Lees meer

Corona update

Besluit fiscale noodmaatregelen geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale noodmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis geactualiseerd. Ten opzichte van het vorige besluit zijn enkele onderwerpen…
Lees meer

Corona update

Besluit betaalpauze eigenwoningschuld geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met goedkeuringen betreffende een betaalpauze voor rente en aflossing van een eigenwoningschuld geactualiseerd. Op grond van dit besluit blijft…
Lees meer

Corona update

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis beantwoord. De vragen hebben betrekking op de volgende…
Lees meer

Corona update

Inwerkingtreding Besluit belasting- en invorderingsrente

De Verzamelspoedwet COVID-19 voorziet in een wijziging van de wijze waarop het percentage van de belasting- en invorderingsrente wordt vastgesteld. Dit vindt niet langer plaats in de wet zelf, maar…
Lees meer

Corona update

Voorwaarden individuele steun aan bedrijven

Om in aanmerking te komen voor individuele steun van de overheid moeten bedrijven aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste mag het bedrijf dat om steun vraagt niet gevestigd zijn in een land met een…
Lees meer

Ondernemingswinst

Milieulijst 2020 aangepast

De Milieulijst bevat de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving (Vamil) en investeringsaftrek milieu-investeringen (MIA). De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. De…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat excessief lenen door houders van een aanmerkelijk belang bij de eigen…
Lees meer

Arbeidsrecht

Ontslag met wederzijds goedvinden

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, alleen geldig is als deze schriftelijk is aangegaan. Bij discussie over de vraag of een…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting. Starters op de woningmarkt zouden moeten worden…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-LIV voor het jaar 2020 vastgesteld.

Lees meer

Sociale verzekeringen

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 naar Tweede Kamer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel bevat wijzigingen op het terrein van de arbeidswetgeving,…
Lees meer

Subsidies

Regelingen nationale EZK- en LNV-subsidies en openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 gewijzigd

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 gewijzigd. Deze wijzigingsregeling…
Lees meer

Subsidies

Regelingen nationale EZK- en LNV-subsidies en openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de…
Lees meer

Overige heffingen

Overschrijding opbrengstlimiet

De Gemeentewet bepaalt welke belastingen een gemeente mag heffen. Een van de toegestane belastingen is de rioolheffing. Dat is een belasting die wordt geheven ter bestrijding van de kosten die voor de…
Lees meer

Invordering

Betalingsregeling bij einde bijzonder uitstel

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij werkt aan een plan van aanpak voor het beëindigen van verleend uitstel van betaling en de…
Lees meer

Formeel recht

Kamervragen verschillen rechtspraak in fiscale zaken

De staatssecretaris van Financiën heeft, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, Kamervragen beantwoord naar aanleiding van een bericht in het Financieel Dagblad dat er grote verschillen…
Lees meer

Formeel recht

Geen opgewekt vertrouwen

Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel moet de belastingplichtige aannemelijk maken dat het bestuursorgaan toezeggingen of andere uitlatingen heeft gedaan waaruit de belastingplichtige…
Lees meer

Formeel recht

Ontvankelijkheid bezwaar- of beroepschrift en verzending per post

In de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken bedraagt. Deze termijn vangt aan op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt….
Lees meer

Europese regelgeving

Unierechtelijk verdedigingsbeginsel

Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel houdt in dat de belanghebbende, voordat een bestuursorgaan een bezwarend besluit neemt, het recht heeft zijn zienswijze te geven. Het beginsel geldt alleen…
Lees meer

Nieuwsbrief 18 juni

 

Corona update

Verzamelspoedwet COVID-19 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het voorstel Verzamelspoedwet COVID-19 met algemene stemmen aangenomen. Dit verzamelwetsvoorstel bevat onder meer een tijdelijke spoedvoorziening voor de betekening van exploten…
Lees meer

Corona update

Tozo niet voor student-ondernemers

De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen van de Tozo-regeling voor student-ondernemers. De Tozo sluit aan bij de Participatiewet. Daarin…
Lees meer

Corona update

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor Financiën zijn gesteld over de fiscale maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.
Een…
Lees meer

Corona update

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) gepubliceerd. De TOFA is een vangnet voor mensen die door de…
Lees meer

Corona update

Stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft een brief over de stand van zaken met betrekking tot de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) aan de Tweede Kamer…
Lees meer

Loonbelasting

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven belastingaangifte doen kosteloos moet worden. De staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Niet doorbelaste kosten renteswap

Tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoren de voordelen uit tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen verminderd met de aftrekbare kosten. Tot de reguliere voordelen behoren…
Lees meer

Omzetbelasting

Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce

De Europese Commissie wil de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce met zes maanden uitstellen. Deze nieuwe regels vereenvoudigen de btw-heffing op grensoverschrijdende internetverkopen van…
Lees meer

Arbeidsrecht

Ontslag om bedrijfseconomische redenen in hoger beroep ongedaan gemaakt

Voor een ontslag op bedrijfseconomische grond heeft de werkgever toestemming nodig van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. De werknemer kan het ontslag laten toetsen bij de…
Lees meer

Arbeidsrecht

Kamervragen houdbaarheid nieuw pensioenstelsel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen uit de Eerste Kamer over de juridische houdbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel beantwoord. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van…
Lees meer

Arbeidsrecht

Ontslagverzoek ondanks meerdere gronden afgewezen

De arbeidsovereenkomst met een werknemer kan door de kantonrechter alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet…
Lees meer

Arbeidsrecht

Voorschot subsidie praktijkleren

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief voor woningen bedraagt 2% van de koopsom. In een aantal situaties geldt een vrijstelling van…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Einddatum arbeidsongeschiktheidsverzekering en AOW-leeftijd

Eind 2017 waren er circa 73.300 zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarvan de eindleeftijd op 65 jaar ligt. Deze verzekeringen sluiten qua eindleeftijd niet aan bij de verhoogde…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

De uitkeringsbedragen van een aantal sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. Als gevolg van de verhoging per 1 juli 2020 van het bruto minimumloon met 1,6% worden diverse…
Lees meer

Autobelastingen

Vrijstelling MRB met terugwerkende kracht

Voor auto’s die als taxi worden gebruikt en voor politieauto’s geldt op verzoek een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. De inspecteur beslist op het verzoek bij beschikking. In het…
Lees meer