Nieuwsbrief 30-03-20

·  Grondslag eindheffing bovenmatige vertrekvergoeding
·  Correctie aangifte leidt tot navordering bij partner
·  Verdamping verrekenbare verliezen niet voorkomen
·  Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga
·  Samenloop overdrachts- en omzetbelasting
·  Diensten bewindvoerder niet vrijgesteld van btw
·  Nadere beschikking vaststelling verlies
·  Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening
·  Schending aanzegverplichting en opzegging in strijd met de wet
·  Belang bij WOZ-beschikking
·  Opslagbedrijf geen vastgoedrechtspersoon
·  Onvoldoende specifieke informatiebeschikking vernietigd
·  Op de zaak betrekking hebbende stukken
·  Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan
·  Vertrouwensbeginsel
·  Herstel ingediende aangifte leidt tot berekening van belastingrente

 

Loonbelasting

Grondslag eindheffing bovenmatige vertrekvergoeding

Onder een aandelenoptierecht wordt voor de heffing van loonbelasting verstaan het recht om één of meer aandelen te verwerven in de inhoudingsplichtige vennootschap of in een daarmee…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Correctie aangifte leidt tot navordering bij partner

Een echtpaar diende op dezelfde dag de aangifte inkomstenbelasting 2016 in. In de aangifte van de man was de gezamenlijke persoonsgebonden aftrek verwerkt. De aanslag van de man werd conform de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Verdamping verrekenbare verliezen niet voorkomen

In een poging om verdamping van zijn verrekenbare verliezen per 2012 te voorkomen, droeg de verhuurder van een onderneming in 2011 een deel van zijn exploitatierecht over aan de bv van zijn…
Lees meer

Omzetbelasting

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen goederen of diensten en door de ondernemer verrichte of…
Lees meer

Omzetbelasting

Samenloop overdrachts- en omzetbelasting

De verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak vormt een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting. Er geldt op grond van de samenloopregeling een vrijstelling van overdrachtsbelasting…
Lees meer

Omzetbelasting

Diensten bewindvoerder niet vrijgesteld van btw

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het als bewindvoerder voeren van het beheer over inkomsten en vermogen van personen die daartoe niet in staat zijn. Voorwaarde voor deze vrijstelling…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Nadere beschikking vaststelling verlies

Tot het belastbare bedrag van een jaar voor de vennootschapsbelasting behoort een te verrekenen verlies. Dat geldt ook als het belastbare bedrag nader wordt vastgesteld door het opleggen van een…
Lees meer

Arbeidsrecht

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat hoeft niet wanneer in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen.
In een procedure…
Lees meer

Arbeidsrecht

Schending aanzegverplichting en opzegging in strijd met de wet

Een procedure bij de kantonrechter had onder meer betrekking op de duur van de tussen werkgever en werknemer gesloten arbeidsovereenkomst en de gevolgen daarvan. Het dienstverband was aangevangen op…
Lees meer

Onroerende zaken

Belang bij WOZ-beschikking

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2017 geoordeeld dat moet worden aangenomen dat iedereen, die een op zijn naam gestelde WOZ-beschikking heeft ontvangen, belang heeft bij die beschikking en dus bij…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Opslagbedrijf geen vastgoedrechtspersoon

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door de verkrijger. De wet merkt aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen voor meer…
Lees meer

Formeel recht

Onvoldoende specifieke informatiebeschikking vernietigd

De Algemene wet inzake rijksbelastingen geeft de inspecteur een ruime bevoegdheid om informatie in te winnen bij een belastingplichtige. Een belastingplichtige is verplicht om aan de inspecteur…
Lees meer

Formeel recht

Op de zaak betrekking hebbende stukken

De inspecteur is op grond van de Algemene wet bestuursrecht verplicht de op een zaak betrekking hebbende stukken aan de rechtbank of het gerechtshof te zenden. Doel van deze wetsbepaling is waarborgen…
Lees meer

Formeel recht

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de te weinig geheven belasting navorderen. Daartoe is een nieuw feit vereist….
Lees meer

Formeel recht

Vertrouwensbeginsel

Een belastingplichtige kan het in rechte te beschermen vertrouwen ontlenen aan gedragingen van de Belastingdienst waarin een impliciete goedkeuring van het standpunt van de belastingplichtige valt te…
Lees meer

Formeel recht

Herstel ingediende aangifte leidt tot berekening van belastingrente

Met betrekking tot een voorlopige aanslag wordt belastingrente enkelvoudig berekend over het tijdvak dat aanvangt zes maanden na het einde van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven en…
Lees meer

 

Nieuwsbrief 5 maart 2020

05-03-2020

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:


Inkomstenbelasting

Betaling door dga ten behoeve van bv

Een ontslagen werknemer benutte de ontslagvergoeding voor de aankoop van een recht op periodieke uitkeringen (stamrecht) bij een door hem opgerichte bv. Bij de afkoop van het stamrecht in 2014 is,…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Inspecteur mag onjuiste voorlopige aanslag corrigeren

Aan de vaststelling van voorlopige aanslagen gaat in de regel geen inhoudelijke beoordeling door de inspecteur vooraf. De Belastingdienst hoeft geen onderzoek te doen naar de omstandigheden waarin een…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Periodieke gift afhankelijk van twee levens

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar als zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. De aftrekbaarheid van giften is beperkt tot 10% van het inkomen. Voor de…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Beantwoording Kamervragen giftenaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere vragen van de Eerste Kamer over de giftenaftrek en de regeling ANBI’s en SBBI’s beantwoord. ANBI’s zijn het algemeen nut beogende…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Box 3-heffing 2015

Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op het ongestoorde genot van eigendom zijn al veel procedures gevoerd. De Hoge Raad heeft in zeven…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire rendementen van box 3 voor de jaren 2019 en 2020. De onjuiste percentages zijn gebruikt bij de berekening…
Lees meer


Omzetbelasting

Ondernemerschap bestuurder coöperatie

Een administratieconsulent en belastingadviseur was lid en medebestuurder van twee coöperaties. Een procedure voor de Hoge Raad had betrekking op de vraag of de administratieconsulent ondernemer…
Lees meer


Arbeidsrecht

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van de werkgever bij mogelijk ontslag. Dat doel wordt bereikt door het gesloten stelsel van…
Lees meer


Arbeidsrecht

Overtreding geheimhoudingsbeding, matiging boete

Een arbeidsovereenkomst kan een geheimhoudingsbeding bevatten. Een dergelijk beding verbiedt de werknemer om zowel tijdens als na afloop van het dienstverband mededelingen aan derden te doen over…
Lees meer


Arbeidsrecht

Ketenregeling arbeidsrecht van toepassing

De ketenregeling bepaalt dat wanneer meer dan drie elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten of elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor meer dan drie jaar, er een…
Lees meer


Arbeidsrecht

Reikwijdte hoger beroep ontbindingsbeschikking

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid is het mogelijk geworden om hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure. Uit de wetsgeschiedenis volgt…
Lees meer


Onroerende zaken

Onjuiste objectafbakening

De Wet WOZ bepaalt dat de waarde van onroerende zaken in Nederland jaarlijks wordt vastgesteld. Als één onroerende zaak wordt aangemerkt:

  • een gebouwd eigendom;
  • een ongebouwd eigendom;

Lees meer


Overdrachtsbelasting

Verkrijging aandelen onroerendezaakvennootschap

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Als onroerende zaken worden in de wet ook aangemerkt aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels…
Lees meer


Sociale verzekeringen

Geen dienstbetrekking bij werk-bv voor dga holding

Bij de beantwoording van de vraag of iemand onder de werknemersverzekeringswetten valt, is van belang of deze persoon in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is. Het bestaan van een…
Lees meer


Successiewet

Geen schenkbelasting over verdeling vermogen stichting

Schenkbelasting (vroeger: schenkingsrecht) wordt geheven over de waarde van al wat door schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van die schenking in Nederland woonde. Onder schenking wordt…
Lees meer


Subsidies

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren. Deze regeling is nu in concept gepubliceerd. De…
Lees meer


Internationaal

Berekening vermindering elders belast

In het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb) is geregeld dat een binnenlandse belastingplichtige is vrijgesteld van de inkomstenbelasting die betrekking heeft op buitenlands inkomen uit…
Lees meer


Formeel recht

Uitstel voor doen van aangifte verleend maar niet benut

De termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag bedraagt vijf jaar. De termijn vangt aan op het moment waarop de belastingschuld is ontstaan. Als voor het indienen van de aangifte uitstel is…
Lees meer

Nieuwsbrief 13 februari 2020

13-02-2020

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:


Loonbelasting

Uitkering reisverzekering werkgever

Loon is een ruim begrip. Dat begrip omvat niet alleen uitkeringen in geld, maar ook aanspraken om onder voorwaarden of na
tijdsverloop uitkeringen te ontvangen. Als de aanspraak belast wordt, is de…

Lees meer


Ondernemingswinst

Toedeling KIA bij investeringen door
samenwerkingsverband

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering komt op de winst van het…

Lees meer


Inkomstenbelasting

Kamervragen belastingheffing in box 2

De minister van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de belastingheffing in box 2 van de inkomstenbelasting. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een studie van De Nederlandsche Bank…

Lees meer


Inkomstenbelasting

Eigen woning en niet-samenlevende partners

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. Het gaat om…

Lees meer


Inkomstenbelasting

Doorschuiving bij einde terbeschikkingstelling

Een vermogensbestanddeel, dat door de eigenaar ter beschikking wordt gesteld van de vennootschap waarin de eigenaar een aanmerkelijk belang heeft, valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Eindigt de…

Lees meer


Omzetbelasting

Conclusie A-G bij Hof van Justitie EU inzake KOR

De Advocaat-generaal (A-G) bij het Hof van Justitie EU heeft een conclusie gewijd aan de kleineondernemersregeling (KOR). Dat is een bijzondere btw-vrijstelling voor ondernemers die met hun…

Lees meer


Omzetbelasting

Toepassing nultarief en btw-identificatienummer afnemer

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de voorwaarden voor toepassing van het nultarief voor de omzetbelasting op intracommunautaire leveringen. De vraag is of de leverancier moet beschikken…

Lees meer


Vennootschapsbelasting

Uitwerking houdsterverliesregeling

De houdsterverliesregeling in de vennootschapsbelasting is afgeschaft per 1 januari 2019. Op de afschaffing geldt een uitzondering voor houdsterverliezen die vóór 1 januari 2019 bij…

Lees meer


Arbeidsrecht

Niet meewerken aan re-integratie

Een arbeidsongeschikte werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Doet de werknemer dat niet, dan kan dat een grond opleveren voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst….

Lees meer


Arbeidsrecht

Totstandkoming arbeidsovereenkomst

Inzet van een procedure voor de kantonrechter was of tussen twee partijen een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. De vermeende werkgever was een bedrijf dat zich bezighield met werving,…

Lees meer


Arbeidsrecht

Geen gerechtvaardigd belang bij voortbestaan slapend dienstverband

Nadat de Hoge Raad op 8 november 2019 arrest heeft gewezen in een zaak van een slapend dienstverband, komt er veel lagere rechtspraak los. Hof Den Haag heeft onlangs een zaak behandeld van een slapend…

Lees meer


Arbeidsrecht

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag maximaal één maand bedragen als de…

Lees meer


Sociale verzekeringen

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold de verzekering vanaf de leeftijd van 15 jaar tot…

Lees meer


Successiewet

Navorderingsaanslag

De rechtbank Noord-Holland heeft recent moeten oordelen over de vraag of de Belastingdienst bevoegd was een navorderingsaanslag successierecht (tegenwoordig erfbelasting) op te leggen in een…

Lees meer


Internationaal

Intrekking beroep in cassatie

De staatssecretaris van Financiën heeft het beroep in cassatie tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de fiscale woonplaats ingetrokken. De procedure betrof een geschil over de vraag of de…

Lees meer


Internationaal

Cassatieberoep in procedure dubbele woonplaats ingetrokken

De staatssecretaris van Financiën heeft de beroepen in cassatie tegen uitspraken van Hof Den Bosch over de toekenning van heffingskortingen aan inwoners van Zweden ingetrokken. De procedures…

Lees meer


Douane en Accijnzen

Tijdigheid opleggen aanslag douanerechten

Mededeling van het bedrag van de verschuldigde rechten bij invoer moet op grond van het Communautair Douanewetboek plaatsvinden binnen een termijn van drie jaren. Volgens een arrest van het Hof van…

Lees meer