Nieuwsbrief 10 september 2020

·  Geen afschrijving op erfpachtrechten door samenhang met terugkooprecht
·  Uitkering uit vaste termijnverzekering
·  Aanvullende werkzaamheden geen deel onderneming
·  Beslag OM op banktegoeden
·  Kinderalimentatie ten onrechte als partneralimentatie in aftrek gebracht
·  Aan bv betaalde steekpenningen geen resultaat uit werkzaamheid
·  Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat
·  Kamervragen informeel-kapitaalstructuren
·  Uitbetaling niet genoten vakantiedagen
·  Wederindiensttredingsvoorwaarde
·  Kamervragen premieheffing van Rijnvarenden
·  Heffingsbevoegdheid bij werkzaamheden aan boord schip
·  Nederlandse belastingheffing over pensioen inwoner van België
·  Correctie historische nieuwprijs door fictieve opties

 

Ondernemingswinst

Geen afschrijving op erfpachtrechten door samenhang met terugkooprecht

De waardevermindering van bedrijfsmiddelen van een onderneming wordt door afschrijving ten laste van de winst gebracht. Op bedrijfsmiddelen die niet in waarde verminderen kan niet worden afgeschreven.

Lees meer

Inkomstenbelasting

Uitkering uit vaste termijnverzekering

Een vaste termijnverzekering houdt in dat onafhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde het verzekerde bedrag op de einddatum wordt uitgekeerd. De verplichting tot premiebetaling vervalt bij…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Aanvullende werkzaamheden geen deel onderneming

De Wet IB 2001 omschrijft winst uit onderneming als het gezamenlijke bedrag van de winst die een belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen. Ondernemer is de persoon voor…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Beslag OM op banktegoeden

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden. Schulden zijn verplichtingen met waarde in het economisch verkeer. De…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Kinderalimentatie ten onrechte als partneralimentatie in aftrek gebracht

Aan de ex-partner betaalde alimentatie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet voor aan de ex-partner gedane betalingen die betrekking hebben op het levensonderhoud van kinderen. De…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Aan bv betaalde steekpenningen geen resultaat uit werkzaamheid

Inkomsten uit arbeid van een persoon, die niet zijn aan te merken als winst uit onderneming of als loon uit dienstbetrekking, worden belast in box 1 van de Inkomstenbelasting als resultaat uit overige…
Lees meer

Omzetbelasting

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2019 moet vóór 1…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Kamervragen informeel-kapitaalstructuren

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over informeel-kapitaalstructuren beantwoord.
Een informeel-kapitaalsituatie kan zich voordoen in internationale maar ook in nationale…
Lees meer

Arbeidsrecht

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld van zijn voormalige werkgever. De werkgever voerde aan dat…
Lees meer

Arbeidsrecht

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Bij de opzegging van een dienstverband wegens het vervallen van de arbeidsplaats van de werknemer geldt een wettelijke voorwaarde van wederindiensttreding. Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever,…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Kamervragen premieheffing van Rijnvarenden

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over arresten van de Hoge Raad over de premieplicht van Rijnvarenden beantwoord. De arresten hebben betrekking op Rijnvarenden die in dienst…
Lees meer

Internationaal

Heffingsbevoegdheid bij werkzaamheden aan boord schip

Het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland bepaalt dat het loon van een inwoner van één van de staten uit een dienstbetrekking die wordt uitgeoefend aan boord van een schip dat…
Lees meer

Internationaal

Nederlandse belastingheffing over pensioen inwoner van België

Het belastingverdrag met België wijst de heffingsbevoegdheid over pensioenuitkeringen in beginsel toe aan het woonland. In een aantal gevallen mag niet alleen het woonland maar ook het land…
Lees meer

Autobelastingen

Correctie historische nieuwprijs door fictieve opties

De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag bpm op, omdat de CO2-uitstoot van de door de belanghebbende in Duitsland aangeschafte auto 117 g/km bedroeg in plaats van 109 g/km waarvan was uitgegaan…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.