Nieuwsbrief 13 februari 2020

13-02-2020

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:


Loonbelasting

Uitkering reisverzekering werkgever

Loon is een ruim begrip. Dat begrip omvat niet alleen uitkeringen in geld, maar ook aanspraken om onder voorwaarden of na
tijdsverloop uitkeringen te ontvangen. Als de aanspraak belast wordt, is de…

Lees meer


Ondernemingswinst

Toedeling KIA bij investeringen door
samenwerkingsverband

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering komt op de winst van het…

Lees meer


Inkomstenbelasting

Kamervragen belastingheffing in box 2

De minister van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de belastingheffing in box 2 van de inkomstenbelasting. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een studie van De Nederlandsche Bank…

Lees meer


Inkomstenbelasting

Eigen woning en niet-samenlevende partners

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. Het gaat om…

Lees meer


Inkomstenbelasting

Doorschuiving bij einde terbeschikkingstelling

Een vermogensbestanddeel, dat door de eigenaar ter beschikking wordt gesteld van de vennootschap waarin de eigenaar een aanmerkelijk belang heeft, valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Eindigt de…

Lees meer


Omzetbelasting

Conclusie A-G bij Hof van Justitie EU inzake KOR

De Advocaat-generaal (A-G) bij het Hof van Justitie EU heeft een conclusie gewijd aan de kleineondernemersregeling (KOR). Dat is een bijzondere btw-vrijstelling voor ondernemers die met hun…

Lees meer


Omzetbelasting

Toepassing nultarief en btw-identificatienummer afnemer

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de voorwaarden voor toepassing van het nultarief voor de omzetbelasting op intracommunautaire leveringen. De vraag is of de leverancier moet beschikken…

Lees meer


Vennootschapsbelasting

Uitwerking houdsterverliesregeling

De houdsterverliesregeling in de vennootschapsbelasting is afgeschaft per 1 januari 2019. Op de afschaffing geldt een uitzondering voor houdsterverliezen die vóór 1 januari 2019 bij…

Lees meer


Arbeidsrecht

Niet meewerken aan re-integratie

Een arbeidsongeschikte werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Doet de werknemer dat niet, dan kan dat een grond opleveren voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst….

Lees meer


Arbeidsrecht

Totstandkoming arbeidsovereenkomst

Inzet van een procedure voor de kantonrechter was of tussen twee partijen een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. De vermeende werkgever was een bedrijf dat zich bezighield met werving,…

Lees meer


Arbeidsrecht

Geen gerechtvaardigd belang bij voortbestaan slapend dienstverband

Nadat de Hoge Raad op 8 november 2019 arrest heeft gewezen in een zaak van een slapend dienstverband, komt er veel lagere rechtspraak los. Hof Den Haag heeft onlangs een zaak behandeld van een slapend…

Lees meer


Arbeidsrecht

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag maximaal één maand bedragen als de…

Lees meer


Sociale verzekeringen

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold de verzekering vanaf de leeftijd van 15 jaar tot…

Lees meer


Successiewet

Navorderingsaanslag

De rechtbank Noord-Holland heeft recent moeten oordelen over de vraag of de Belastingdienst bevoegd was een navorderingsaanslag successierecht (tegenwoordig erfbelasting) op te leggen in een…

Lees meer


Internationaal

Intrekking beroep in cassatie

De staatssecretaris van Financiën heeft het beroep in cassatie tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de fiscale woonplaats ingetrokken. De procedure betrof een geschil over de vraag of de…

Lees meer


Internationaal

Cassatieberoep in procedure dubbele woonplaats ingetrokken

De staatssecretaris van Financiën heeft de beroepen in cassatie tegen uitspraken van Hof Den Bosch over de toekenning van heffingskortingen aan inwoners van Zweden ingetrokken. De procedures…

Lees meer


Douane en Accijnzen

Tijdigheid opleggen aanslag douanerechten

Mededeling van het bedrag van de verschuldigde rechten bij invoer moet op grond van het Communautair Douanewetboek plaatsvinden binnen een termijn van drie jaren. Volgens een arrest van het Hof van…

Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.