Nieuwsbrief 14 mei 2020

 

Corona update

Garantieregeling kleine ondernemers

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet. Deze Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) geldt voor kredietaanvragen…
Lees meer

Corona update

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Volgens de…
Lees meer

Corona update

Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de behandeling van grensarbeid en thuiswerken tijdens de coronacrisis.

Thuiswerkdagen

Doorbetaalde…
Lees meer

Corona update

Nultarief btw op mondkapjes

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting wordt toegepast op de binnenlandse verkoop van…
Lees meer

Loonbelasting

Toepassing gebruikelijkloonregeling

Een werknemer die voor ten minste 5% aandeelhouder is in een vennootschap waarvoor hij werkt, wordt geacht voor die werkzaamheden een gebruikelijk loon te genieten. Dat geldt ook als de werkzaamheden…
Lees meer

Loonbelasting

Pseudo-eindheffing hoge vertrekvergoeding

In een procedure over de toepassing van de pseudo-eindheffing over een vertrekvergoeding was in geschil of een werknemer in dienst was van de moeder- of de dochtermaatschappij. Volgens Hof Amsterdam…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Fusie gericht op belastingontwijking

Er is sprake van een aandelenfusie als een vennootschap tegen uitreiking van eigen aandelen een zodanig bezit aan aandelen in een andere vennootschap verwerft dat zij meer dan de helft van de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Ambtelijk verzuim verhindert navordering maatschappelijk ongebruikelijke terbeschikkingstelling

Vermogensbestanddelen van natuurlijke personen, die niet behoren tot het vermogen van een onderneming, vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er gelden uitzonderingen voor…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Opbrengst tijdelijke verhuur deel eigen woning

De voordelen uit eigen woning worden in de Wet IB 2001 gesteld op een forfaitair bedrag. Het tijdelijk ter beschikking stellen van de eigen woning ontneemt aan de woning niet het karakter van…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Kosten extra kleding en beddengoed

Tot de aftrekbare kosten wegens ziekte behoren extra uitgaven voor kleding en beddengoed. De bewijslast voor deze extra uitgaven ligt bij de belastingplichtige die de aftrek daarvan claimt in zijn…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Forfaitaire rendementen box 3 aangepast

Door fouten in door het ministerie van Financiën gemaakte berekeningen zijn de forfaitaire rendementen voor sparen en beleggen voor de jaren 2019 en 2020 onjuist in de Wet inkomstenbelasting 2001…
Lees meer

Omzetbelasting

Openstaande vordering betaald door overdracht inventaris

Ondernemers hebben recht op teruggaaf van op aangifte voldane omzetbelasting voor zover de vordering door hun afnemer niet is en niet zal worden voldaan. Betaling van een vordering hoeft niet in geld…
Lees meer

Omzetbelasting

Geen laag tarief voor medisch hulpmiddel

Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op geneesmiddelen. Het gaat dan om producten waarvoor op grond van de Geneesmiddelenwet een handelsvergunning is verleend en…
Lees meer

Omzetbelasting

Geen vrijgestelde bemiddelingsdiensten

De Wet op de omzetbelasting kent diverse prestaties die zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Daartoe behoren het verlenen van en de bemiddeling inzake krediet en handelingen ter zake van verzekering,…
Lees meer

Arbeidsrecht

Wijzigingsbeding arbeidsvoorwaardenreglement

Volgens vaste rechtspraak dient de betekenis van een omstreden bepaling in een schriftelijke overeenkomst door de rechter te worden vastgesteld aan de hand van wat partijen hebben verklaard, wat zij…
Lees meer

Arbeidsrecht

Meenemen retourgoederen werkgever was verworven recht voor werknemer

In een arrest uit 2018 heeft de Hoge Raad uiteengezet aan de hand van welke criteria beoordeeld moet worden of binnen een dienstbetrekking sprake is van een verworven recht of een aanvullende…
Lees meer

Autobelastingen

Toepassing oud tarief bpm bij import gebruikte auto

Op grond van het Verdrag betreffende de Werking van de EU mag bij de registratie van een uit het buitenland afkomstige gebruikte auto niet meer bpm worden geheven dan het restbedrag aan bpm dat is…
Lees meer

Formeel recht

Aangifte gaf geen aanleiding voor nader onderzoek

De inspecteur kan aanvankelijk te weinig geheven belasting navorderen wanneer hij beschikt over een nieuw feit, dat hem aanleiding geeft voor het vermoeden dat een aanslag ten onrechte achterwege is…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.