Nieuwsbrief 15 oktober 2020

 

Corona update

Verlenging herverzekering kortlopend leverancierskrediet

In het kader van de bestrijding van de coronacrisis heeft de Staat de herverzekering van kortlopende leverancierskredieten op zich genomen. Deze regeling zou op 31 december 2020 aflopen, maar wordt…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Beleidsbesluit afkoop lijfrenten aangepast

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2019 met beleid over de afkoop van lijfrenten gewijzigd. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid mag een belastingplichtige zijn lijfrente…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Bedragen NHG 2021 bekend

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het jaar 2021 bekendgemaakt. De premie die voor de garantie betaald moet…
Lees meer

Omzetbelasting

Kamervragen teruggaafregeling btw oninbare vorderingen

De btw-teruggaafregeling houdt in dat een ondernemer de btw op een factuur, die door zijn afnemer niet is betaald, kan terugvragen vanaf het moment waarop de vordering op de afnemer oninbaar is. Op…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Intrekking beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 15 mei 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over hybride geldverstrekkingen uit 2017 ingetrokken. Het besluit bevat beleid…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan komt het kabinet met wetgeving om twee door de commissie voorgestelde…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken. Er geldt een uitzondering voor de fiscale eenheid, waarbij de samenstellende delen…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Nota van wijziging wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend. De nota bevat enkele redactionele wijzigingen….
Lees meer

Formeel recht

Digitaal procederen bij de Hoge Raad

Digitaal procederen in bestuursrechtelijke cassatieprocedures is voor beroepsmatig optredende rechtsbijstandverleners verplicht wanneer het beroep in cassatie is gericht tegen een uitspraak die op of…
Lees meer

Formeel recht

Afzien van het recht om gehoord te worden?

De indiener van een bezwaarschrift wordt op zijn verzoek gehoord door de Belastingdienst voordat een uitspraak op het bezwaar wordt gedaan. De Belastingdienst is verplicht aan een verzoek om te worden…
Lees meer

Formeel recht

Compensatieregeling kosten eHerkenning

De compensatieregeling voor de kosten van aanschaf van eHerkenning voor het doen van belastingaangifte is gepubliceerd. De regeling compenseert één eHerkenningsmiddel Belastingdienst per…
Lees meer

Formeel recht

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 aangenomen. Bij de stemming over het wetsvoorstel heeft de Kamer twee amendementen en een motie aangenomen.
De inspecteur kan bij gerede…
Lees meer

Douane en Accijnzen

Wijziging Uitvoeringsregeling accijns

De staatssecretaris van Financiën heeft de Uitvoeringsregeling accijns op enkele onderdelen gewijzigd. De wijziging is gebaseerd op een bepaling in de Wet op de accijns waarin is geregeld dat een…
Lees meer

Douane en Accijnzen

Navordering douanerechten deels te laat opgelegd

Van handelen dat is gericht op de ontduiking van douanerechten is sprake als een douaneschuldenaar met opzet een strafrechtelijk vervolgbare handeling heeft verricht die tot gevolg heeft dat het…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.