Nieuwsbrief 16 april 2020

 

Corona update

Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen betreffen de…
Lees meer

Ondernemingswinst

Waardering grond op openingsbalans

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de onderneming aanwezige meerwaarde. Voor zover het bezittingen van de onderneming betreft bestaat de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Ontbrekende voordeelsverwachting

Voor de belastbaarheid van de opbrengsten van activiteiten moet sprake zijn van een bron van inkomen. De discussie over de aanwezigheid van een bron van inkomen wordt veelal gevoerd bij negatieve…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen uit eigen woning…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Uitgaven extra gezinshulp

Onder de noemer persoonsgebonden aftrek komen bepaalde uitgaven in mindering op het belastbare inkomen. Tot de persoonsgebonden aftrekposten behoren onder meer de uitgaven voor specifieke zorgkosten,…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Navordering privégebruik auto

De inspecteur mag bij het opleggen van een aanslag in beginsel uitgaan van de juistheid van de ingediende aangifte. Hij hoeft pas een nader onderzoek in te stellen als hij in redelijkheid behoort te…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Welk deel onroerende zaak vormt eigen woning?

De Wet IB 2001 verstaat onder eigen woning een gebouw of een gedeelte daarvan dat de belastingplichtige anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat.
In een procedure voor Hof…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Geen recht op zelfstandigenaftrek

Een ondernemer, die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. Aan het urencriterium is voldaan als de ondernemer gedurende het kalenderjaar ten minste 1.225 uur en de helft…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Geen geruisloze inbreng onderneming

De Wet IB 2001 bevat een regeling om zonder directe belastingheffing een onderneming die wordt gedreven door een natuurlijke persoon om te zetten in een door een naamloze of besloten vennootschap…
Lees meer

Omzetbelasting

Medische vrijstelling voor diensten medisch pedicure

De Wet op de omzetbelasting kent een vrijstelling voor diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de diensten worden verricht door…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Belastingplicht stichting

Een stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een onderneming drijft. Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Tijdstip winstneming incidentele bate

Het voordeel dat een ondernemer heeft als gevolg van de kwijtschelding van een schuld vormt een incidentele bate. Goed koopmansgebruik geeft de ondernemer enige ruimte om naar eigen inzicht het jaar…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Rapport commissie belastingheffing van multinationals

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van deskundigen ingesteld die moet adviseren over maatregelen om de belastingheffing over winsten van…
Lees meer

Onroerende zaken

WOZ-waarde woning op landgoed

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken wordt ieder jaar de waarde van in Nederland gelegen onroerende zaken vastgesteld. Deze WOZ-waarde is een benadering van de waarde in het economische…
Lees meer

Overige heffingen

Kenbaarheidseisen voorschriften

In een arrest uit 2019 heeft de Hoge Raad overwogen dat de Gemeentewet eisen stelt aan de kenbaarheid van de maatstaven waarnaar gemeentebelastingen worden geheven. Deze eisen houden in dat een…
Lees meer

Formeel recht

Inspecteur motiveerde hoger beroep onvoldoende

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een hogerberoepschrift de gronden van het hoger beroep moet bevatten. Dit houdt in dat het de redenen moet bevatten op grond waarvan de indiener van mening is…
Lees meer

Europese regelgeving

Kentekenparkeersysteem geen ongeoorloofde inbreuk op privacy

Aan de Hoge Raad is de vraag voorgelegd of een systeem van kentekenparkeren een ongeoorloofde inbreuk op de privacy inhoudt. Het recht op privacy is gewaarborgd in het Europees Verdrag inzake de…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.