Nieuwsbrief 16 juli 2020

 

Corona update

Regeling TOFA twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten. De periode waarbinnen een aanvraag…
Lees meer

Corona update

Problemen met NOW voor sociale ondernemingen?

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over problemen met de NOW voor sociale ondernemingen. De staatssecretaris deelt mee dat sociale werkvoorzieningen…
Lees meer

Corona update

Toelichting verruiming exportkredietverzekering

De staatssecretaris van Financiën heeft een schriftelijke toelichting gegeven aan de Tweede Kamer over verruiming van de exportkredietverzekering als onderdeel van de maatregelen in verband met…
Lees meer

Corona update

Geen (tijdelijke) verlaging Nederlandse btw-tarieven

Een van de maatregelen die Duitsland heeft getroffen ter bestrijding van de coronacrisis is een tijdelijke verlaging van btw-tarieven. Het lage btw-tarief gaat van 7 naar 5%. Naar aanleiding daarvan…
Lees meer

Corona update

Uw NOW-aanvraag afronden

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor de eerste tranche (NOW-1) is de regeling…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen indien de vergoeding lager is dan € 5.000. Als geen…
Lees meer

Omzetbelasting

€ 1 is reële vergoeding voor gebruikt goed

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent. Uit rechtspraak van het Hof van Justitie EU volgt dat het feit, dat een handeling onder bezwarende titel wordt…
Lees meer

Omzetbelasting

Terbeschikkingstelling serverkasten is geen dienst die samenhangt met onroerende zaken

De hoofdregel voor de bepaling van de plaats van een dienst voor de omzetbelasting is de plaats waar de afnemende ondernemer is gevestigd. In afwijking van de hoofdregel vinden diensten met betrekking…
Lees meer

Omzetbelasting

Vrijstelling beheer gemeenschappelijke beleggingsfondsen

De Europese btw-richtlijn bepaalt dat het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen is vrijgesteld van omzetbelasting. Het Hof van Justitie EU heeft een prejudiciële vraag over het gebruik…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Vrijval stamrechtverplichting door fiscaal waarderingsvoorschrift

Voor pensioen- en andere soortgelijke verplichtingen geldt een fiscaal waarderingsvoorschrift. Dergelijke verplichtingen moeten worden gewaardeerd op actuariële grondslag met een rekenrente van…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Navorderingsaanslag opgelegd voor vaststelling verliesherzieningsbeschikking

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat het opleggen van een navorderingsaanslag vanwege een ten onrechte verrekend verlies voorafgegaan moet worden door een verliesherzieningsbeschikking….
Lees meer

Sociale verzekeringen

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting. In plaats van een 1 op 1-koppeling…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Hoofdlijnen effectievere Wet tegemoetkomingen loondomein

De Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten van bepaalde groepen werknemers. De Wtl omvat het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV)…
Lees meer

Autobelastingen

Inschrijving auto in kentekenregister en emigratie

Motorrijtuigenbelasting wordt geheven van degene die bij de aanvang van een belastingtijdvak de houder van het motorrijtuig is. De houder is degene op wiens naam het motorrijtuig is gesteld in het…
Lees meer

Formeel recht

Beroep op interne compensatie

Als een belastingplichtige in beroep of in hoger beroep een aanslag op een bepaald punt bestrijdt, kan de inspecteur een beroep doen op interne compensatie om verlaging van de aanslag te voorkomen….
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.