Nieuwsbrief 18 juni

 

Corona update

Verzamelspoedwet COVID-19 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het voorstel Verzamelspoedwet COVID-19 met algemene stemmen aangenomen. Dit verzamelwetsvoorstel bevat onder meer een tijdelijke spoedvoorziening voor de betekening van exploten…
Lees meer

Corona update

Tozo niet voor student-ondernemers

De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen van de Tozo-regeling voor student-ondernemers. De Tozo sluit aan bij de Participatiewet. Daarin…
Lees meer

Corona update

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor Financiën zijn gesteld over de fiscale maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.
Een…
Lees meer

Corona update

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) gepubliceerd. De TOFA is een vangnet voor mensen die door de…
Lees meer

Corona update

Stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft een brief over de stand van zaken met betrekking tot de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) aan de Tweede Kamer…
Lees meer

Loonbelasting

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven belastingaangifte doen kosteloos moet worden. De staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Niet doorbelaste kosten renteswap

Tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoren de voordelen uit tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen verminderd met de aftrekbare kosten. Tot de reguliere voordelen behoren…
Lees meer

Omzetbelasting

Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce

De Europese Commissie wil de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce met zes maanden uitstellen. Deze nieuwe regels vereenvoudigen de btw-heffing op grensoverschrijdende internetverkopen van…
Lees meer

Arbeidsrecht

Ontslag om bedrijfseconomische redenen in hoger beroep ongedaan gemaakt

Voor een ontslag op bedrijfseconomische grond heeft de werkgever toestemming nodig van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. De werknemer kan het ontslag laten toetsen bij de…
Lees meer

Arbeidsrecht

Kamervragen houdbaarheid nieuw pensioenstelsel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen uit de Eerste Kamer over de juridische houdbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel beantwoord. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van…
Lees meer

Arbeidsrecht

Ontslagverzoek ondanks meerdere gronden afgewezen

De arbeidsovereenkomst met een werknemer kan door de kantonrechter alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet…
Lees meer

Arbeidsrecht

Voorschot subsidie praktijkleren

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief voor woningen bedraagt 2% van de koopsom. In een aantal situaties geldt een vrijstelling van…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Einddatum arbeidsongeschiktheidsverzekering en AOW-leeftijd

Eind 2017 waren er circa 73.300 zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarvan de eindleeftijd op 65 jaar ligt. Deze verzekeringen sluiten qua eindleeftijd niet aan bij de verhoogde…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

De uitkeringsbedragen van een aantal sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. Als gevolg van de verhoging per 1 juli 2020 van het bruto minimumloon met 1,6% worden diverse…
Lees meer

Autobelastingen

Vrijstelling MRB met terugwerkende kracht

Voor auto’s die als taxi worden gebruikt en voor politieauto’s geldt op verzoek een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. De inspecteur beslist op het verzoek bij beschikking. In het…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.