Nieuwsbrief 18 maart 2021

 

Corona update

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden. Langer uitstel van betaling…
Lees meer

Corona update

Aanvullingen economisch steunpakket

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis. De hoogte van de subsidie is…
Lees meer

Corona update

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de per sector forfaitair bepaalde vaste lasten. De…
Lees meer

Loonbelasting

Bewijs beperkt privégebruik niet geleverd

Een auto van de zaak wordt geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld door de werkgever, tenzij blijkt dat het privégebruik op kalenderjaarbasis niet meer dan 500…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Hypotheekrenteaftrek na scheiding

Echtgenoten zijn elkaars fiscale partner. In het jaar waarin het huwelijk wordt gesloten of beëindigd kunnen zij kiezen voor voljaarspartnerschap. Dat maakt vrije toerekening van gezamenlijke…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Prijs voor winnaar tv-spel vormt geen loon

Voor het bestaan van een dienstbetrekking moet aan drie criteria zijn voldaan:

  1. de werknemer is verplicht tot het persoonlijk verrichten van arbeid;
  2. er is een gezagsverhouding tussen werkgever en…

Lees meer

Inkomstenbelasting

Eigenwoningregeling niet van toepassing door beperkt belang

Er is sprake van een eigen woning als een woning aan een belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van…
Lees meer

Omzetbelasting

Datum oplevering bepaalde toepasselijk tarief

De omzetbelasting kent een hoog en een laag tarief. Als hoofdregel geldt dat het hoge, algemene tarief van toepassing is. De toepassing van het lage tarief is beperkt tot daartoe aangewezen leveringen…
Lees meer

Omzetbelasting

Bewijs omvang privégebruik

Over het privégebruik van een auto van de zaak moet btw worden afgedragen. In beginsel wordt daarbij uitgegaan van het werkelijke privégebruik en het totale gebruik van de auto….
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Uitdeling van winst

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld uit de kas van de vennootschap opneemt, is sprake van een winstuitdeling als het niet de bedoeling is dat de aandeelhouder het opgenomen bedrag…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Belastingplicht stichting

Een stichting is vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover de stichting een onderneming drijft. Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Laag tarief overdrachtsbelasting voor grond met fundering

Voor de overdrachtsbelasting gold tot 1 januari 2021 een tarief van 2% voor de verkrijging van een woning. Voor de verkrijging van andere onroerende zaken dan woningen gold het reguliere tarief van…
Lees meer

Successiewet

Verlies anbi-status door herstructurering

Een instelling kan worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (anbi) als de werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer zijn gericht op het dienen van een algemeen belang. Het…
Lees meer

Overige heffingen

Wetsvoorstel slachtbelasting

Een wetsvoorstel ter invoering van een slachtbelasting is ter consultatie gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl. Doel van het wetsvoorstel is het bevorderen van de vervanging van dierlijke…
Lees meer

Overige heffingen

Kerkenvrijstelling geldt niet voor rioolheffing

Gemeenten mogen zelf de heffingsmaatstaven vaststellen voor de gemeentelijke belastingen en rechten. Er geldt echter een verbod op het hanteren van draagkracht als verdelingsmaatstaf. De keuze voor…
Lees meer

Invordering

Beschikking aansprakelijkstelling vernietigd

De bestuurders van een rechtspersoon zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de loon- en omzetbelasting die de rechtspersoon verschuldigd is. Als de rechtspersoon tijdig heeft gemeld niet tot betaling van…
Lees meer

Formeel recht

Fout belastingambtenaar verhinderde navordering niet

Navordering van belasting kan plaatsvinden als te weinig belasting is geheven doordat ten gevolge van een fout een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of te laag is vastgesteld. De fout moet de…
Lees meer

Formeel recht

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte. Als dat tot gevolg heeft dat te…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.