Nieuwsbrief 2 juli 2020

·  Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd
·  Aanpassing tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren
·  Kamervragen NOW
·  Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
·  Uitleg regeling eigen woning
·  Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel
·  Verdeling gemeenschappelijk inkomensbestanddeel
·  Lid bezwarencommissie is geen ondernemer
·  Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand
·  Op transitievergoeding in mindering te brengen kosten
·  Aanpassing Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
·  Op de zaak betrekking hebbende stukken in procedure aansprakelijkheid bestuurder
·  Inwerkingtreding artikel Wet overige fiscale maatregelen 2018
·  Vrijstelling inhouding dividendbelasting
·  Correctiebeleid Belastingdienst
·  Correctiebeleid Belastingdienst en vermindering na bezwaar
·  Standpunt uitdrukkelijk prijsgegeven?
·  Onderzoek evaluatie fiscale regelingen
·  Unierechtelijk verdedigingsbeginsel

 

Corona update

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling is de opvolger van de in het eerste noodpakket opgenomen TOGS, de tegemoetkoming…
Lees meer

Corona update

Aanpassing tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

De bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) gepubliceerd in de Staatscourant. Aan…
Lees meer

Corona update

Kamervragen NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van de NOW-regeling voor ondernemers die van rechtsvorm zijn gewijzigd, een overname hebben gedaan of…
Lees meer

Corona update

Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

Het kabinet heeft op 28 mei 2020 besloten dat het Noodpakket 2.0 wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Deze verlenging betreft ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). De…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Uitleg regeling eigen woning

De rechtbank heeft in een uitspraak de wettelijke systematiek van de inkomsten uit eigen woning uiteengezet. De rechtbank wijst erop dat de hypotheekrenteaftrek slechts een onderdeel is van de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Verdeling gemeenschappelijk inkomensbestanddeel

De belastbare inkomsten uit eigen woning vormen een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel van de belastingplichtige en zijn partner. Volgens de Wet IB 2001 bepalen de belastingplichtige en zijn…
Lees meer

Omzetbelasting

Lid bezwarencommissie is geen ondernemer

Iedere persoon, die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent, is ondernemer voor de omzetbelasting. Waar de Nederlandse wet het begrip ondernemer hanteert in de omzetbelasting, is daarmee niets…
Lees meer

Omzetbelasting

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op goederen en diensten die de ondernemer gebruikt voor belaste handelingen….
Lees meer

Arbeidsrecht

Op transitievergoeding in mindering te brengen kosten

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding gewijzigd. Door de wijziging mag de werkgever kosten, die hij tijdens…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Aanpassing Gelijkstellingsregeling arbeidsuren

Met ingang van 1 juli 2020 hebben werknemers na de geboorte van een kind recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Dit recht geldt voor de werknemer die echtgeno(o)t(te) of geregistreerd partner…
Lees meer

Invordering

Op de zaak betrekking hebbende stukken in procedure aansprakelijkheid bestuurder

De Invorderingswet 1990 bepaalt dat de Ontvanger een aansprakelijkgestelde op diens verzoek op de hoogte moet stellen van de gegevens met betrekking tot de belasting waarvoor hij aansprakelijk is…
Lees meer

Invordering

Inwerkingtreding artikel Wet overige fiscale maatregelen 2018

Op 1 juli 2020 is artikel XXII van de Wet overige fiscale maatregelen 2018 in werking getreden. Het wetsartikel heeft betrekking op de vereenvoudiging van de dwanginvordering van belastingschulden…
Lees meer

Dividendbelasting

Vrijstelling inhouding dividendbelasting

In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting zijn vrijstellingen opgenomen in het kader van de Natuurschoonwet 1928 (NSW). De Wet op de dividendbelasting bevat een…
Lees meer

Formeel recht

Correctiebeleid Belastingdienst

De Belastingdienst hanteert een zogenaamd correctiebeleid. Dat beleid komt erop neer dat geen navorderingsaanslag wordt opgelegd als het bedrag aan na te vorderen belasting minder bedraagt dan €…
Lees meer

Formeel recht

Correctiebeleid Belastingdienst en vermindering na bezwaar

Volgens het door de Belastingdienst gehanteerde correctiebeleid past het niet om aan een belastingplichtige een aanslag naar aanleiding van correcties op de grondslag op te leggen als die aanslag…
Lees meer

Formeel recht

Standpunt uitdrukkelijk prijsgegeven?

In een procedure geldt als regel dat een ingetrokken standpunt in beginsel niet meer in hogere instantie mag worden opgevoerd. Om misverstanden te voorkomen kan een standpunt slechts dan als ter…
Lees meer

Formeel recht

Onderzoek evaluatie fiscale regelingen

Fiscale regelingen worden periodiek geëvalueerd. Naar de toegevoegde waarde van het evalueren van fiscale regelingen voor de beleidsvorming is onderzoek gedaan. De staatssecretaris van…
Lees meer

Europese regelgeving

Unierechtelijk verdedigingsbeginsel

Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel houdt in dat de belanghebbende, voordat een bestuursorgaan een bezwarend besluit neemt, het recht heeft zijn zienswijze te geven. Het beginsel geldt alleen…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.