Nieuwsbrief 23 juli 2020

 

Inkomstenbelasting

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting….
Lees meer

Inkomstenbelasting

Ambtelijk verzuim leidt niet tot opgewekt vertrouwen

Een ondernemer heeft in zijn aangiften IB over de jaren 2012, 2013 en 2014 voor een investering milieu-investeringsaftrek (MIA) in mindering gebracht. De aanslag 2012 is vastgesteld overeenkomstig de…
Lees meer

Arbeidsrecht

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het…
Lees meer

Arbeidsrecht

Geen schorsing non-concurrentiebeding

Een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Wanneer een non-concurrentiebeding belastender wordt voor de werknemer, bijvoorbeeld door een…
Lees meer

Arbeidsrecht

Ontslag gebaseerd op cumulatiegrond

De Wet arbeidsmarkt in balans heeft aan de wettelijke grond waarop ontslag kan berusten de zogenaamde cumulatiegrond toegevoegd. Op deze cumulatiegrond kan een ontslag worden gebaseerd wanneer de…
Lees meer

Arbeidsrecht

Opleidings- of arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst met een duur van meer dan zes maanden kan een proeftijdbeding omvatten. De lengte van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd bedraagt…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Betaling pensioenpremies bij faillissement werkgever

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de regeling betreffende de betaling van pensioenpremie bij faillissement van een werkgever. De Werkloosheidswet (WW)…
Lees meer

Successiewet

Verrekening schenkbelasting over fictieve erfrechtelijke verkrijging

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen over de vermindering van erfbelasting met de schenkbelasting die eerder is betaald over een als fictieve erfrechtelijke verkrijging aangemerkte schenking….
Lees meer

Successiewet

Navordering schenkbelasting na 17 jaar

Voor het opleggen van een navorderingsaanslag geldt in het algemeen een termijn van vijf jaar. De bevoegdheid om te weinig geheven schenkbelasting na te vorderen over een vermogensbestanddeel dat in…
Lees meer

Subsidies

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of…
Lees meer

Subsidies

Contouren subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

Als onderdeel van het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid van werknemers en over eerder uittreden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief…
Lees meer

Invordering

Kosten dwangbevel en directe invorderbaarheid aanslag

Bij een belastingaanslag geldt in de regel een termijn waarbinnen de aanslag betaald moet worden. De Invorderingswet 1990 geeft de ontvanger van de Belastingdienst de mogelijkheid om aanslagen direct…
Lees meer

Formeel recht

Uitspraak op bezwaar ondanks ontbrekende rechtsmiddelverwijzing

De uitspraak op een bezwaarschrift moet in beginsel een rechtsmiddelverwijzing bevatten. De rechtsmiddelverwijzing geeft aan tot welke instantie de belanghebbende zich dient te wenden als hij het niet…
Lees meer

Europese regelgeving

Advocaat is btw-ondernemer

Volgens de btw-richtlijn wordt als belastingplichtige beschouwd eenieder die zelfstandig een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die activiteit. Het begrip…
Lees meer

Douane en Accijnzen

Wijziging douanevergunning

De douanewetgeving kent een regeling voor de invoer van goederen voor bewerking of verwerking, waarna deze goederen worden uitgevoerd. Deze regeling, de douaneregeling actieve veredeling, houdt in dat…

Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.