Nieuwsbrief 25 juni 2020

·  Regeling NOW-2 gepubliceerd
·  Besluit fiscale noodmaatregelen geactualiseerd
·  Besluit betaalpauze eigenwoningschuld geactualiseerd
·  Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen
·  Inwerkingtreding Besluit belasting- en invorderingsrente
·  Voorwaarden individuele steun aan bedrijven
·  Milieulijst 2020 aangepast
·  Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer
·  Ontslag met wederzijds goedvinden
·  Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting
·  Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020
·  Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 naar Tweede Kamer
·  Regelingen nationale EZK- en LNV-subsidies en openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 gewijzigd
·  Regelingen nationale EZK- en LNV-subsidies en openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020
·  Overschrijding opbrengstlimiet
·  Betalingsregeling bij einde bijzonder uitstel
·  Kamervragen verschillen rechtspraak in fiscale zaken
·  Geen opgewekt vertrouwen
·  Ontvankelijkheid bezwaar- of beroepschrift en verzending per post
·  Unierechtelijk verdedigingsbeginsel

 

Corona update

Regeling NOW-2 gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt verlengd tot 1…
Lees meer

Corona update

Besluit fiscale noodmaatregelen geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale noodmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis geactualiseerd. Ten opzichte van het vorige besluit zijn enkele onderwerpen…
Lees meer

Corona update

Besluit betaalpauze eigenwoningschuld geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met goedkeuringen betreffende een betaalpauze voor rente en aflossing van een eigenwoningschuld geactualiseerd. Op grond van dit besluit blijft…
Lees meer

Corona update

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis beantwoord. De vragen hebben betrekking op de volgende…
Lees meer

Corona update

Inwerkingtreding Besluit belasting- en invorderingsrente

De Verzamelspoedwet COVID-19 voorziet in een wijziging van de wijze waarop het percentage van de belasting- en invorderingsrente wordt vastgesteld. Dit vindt niet langer plaats in de wet zelf, maar…
Lees meer

Corona update

Voorwaarden individuele steun aan bedrijven

Om in aanmerking te komen voor individuele steun van de overheid moeten bedrijven aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste mag het bedrijf dat om steun vraagt niet gevestigd zijn in een land met een…
Lees meer

Ondernemingswinst

Milieulijst 2020 aangepast

De Milieulijst bevat de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving (Vamil) en investeringsaftrek milieu-investeringen (MIA). De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. De…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat excessief lenen door houders van een aanmerkelijk belang bij de eigen…
Lees meer

Arbeidsrecht

Ontslag met wederzijds goedvinden

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, alleen geldig is als deze schriftelijk is aangegaan. Bij discussie over de vraag of een…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting. Starters op de woningmarkt zouden moeten worden…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-LIV voor het jaar 2020 vastgesteld.

Lees meer

Sociale verzekeringen

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 naar Tweede Kamer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel bevat wijzigingen op het terrein van de arbeidswetgeving,…
Lees meer

Subsidies

Regelingen nationale EZK- en LNV-subsidies en openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 gewijzigd

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 gewijzigd. Deze wijzigingsregeling…
Lees meer

Subsidies

Regelingen nationale EZK- en LNV-subsidies en openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de…
Lees meer

Overige heffingen

Overschrijding opbrengstlimiet

De Gemeentewet bepaalt welke belastingen een gemeente mag heffen. Een van de toegestane belastingen is de rioolheffing. Dat is een belasting die wordt geheven ter bestrijding van de kosten die voor de…
Lees meer

Invordering

Betalingsregeling bij einde bijzonder uitstel

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij werkt aan een plan van aanpak voor het beëindigen van verleend uitstel van betaling en de…
Lees meer

Formeel recht

Kamervragen verschillen rechtspraak in fiscale zaken

De staatssecretaris van Financiën heeft, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, Kamervragen beantwoord naar aanleiding van een bericht in het Financieel Dagblad dat er grote verschillen…
Lees meer

Formeel recht

Geen opgewekt vertrouwen

Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel moet de belastingplichtige aannemelijk maken dat het bestuursorgaan toezeggingen of andere uitlatingen heeft gedaan waaruit de belastingplichtige…
Lees meer

Formeel recht

Ontvankelijkheid bezwaar- of beroepschrift en verzending per post

In de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken bedraagt. Deze termijn vangt aan op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt….
Lees meer

Europese regelgeving

Unierechtelijk verdedigingsbeginsel

Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel houdt in dat de belanghebbende, voordat een bestuursorgaan een bezwarend besluit neemt, het recht heeft zijn zienswijze te geven. Het beginsel geldt alleen…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.