Nieuwsbrief 3 september 2020

 

Corona update

Uitbreiding doelgroep TVL

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL) gewijzigd. De wijziging betreft een uitbreiding van de doelgroep met…
Lees meer

Corona update

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin hij via zijn bv participeert. Sinds de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 rekent de dga de…
Lees meer

Omzetbelasting

Herziening btw opfokkosten

Per 1 januari 2018 is de landbouwregeling in de omzetbelasting afgeschaft. De Hoge Raad heeft in de zogenaamde gebruiksvee-arresten uit 2019 beslist, dat de btw die in rekening is gebracht ter zake…
Lees meer

Omzetbelasting

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels gebruikt voor de zuiveringsinstallatie en deels…
Lees meer

Omzetbelasting

Prejudiciële vragen bewijslast aftrek voorbelasting

De rechtbank Den Haag heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de aftrek van voorbelasting door een ondernemer wiens afnemers buiten de EU zijn gevestigd. De vragen hebben…
Lees meer

Omzetbelasting

Onterechte toepassing verleggingsregeling bij invoer

Bij de invoer van goederen van buiten de EU is omzetbelasting verschuldigd. Deze omzetbelasting wordt geheven volgens de bepalingen van de Algemene douanewet. Het gaat dan met name om de wettelijke…
Lees meer

Omzetbelasting

Diensten registerpodoloog gelijkwaardig aan diensten podotherapeut

De Wet op de omzetbelasting kent een vrijstelling voor diensten die betrekking hebben op de gezondheidskundige verzorging van de mens. Toepassing van deze vrijstelling is beperkt tot beoefenaren van…
Lees meer

Omzetbelasting

Terbeschikkingstelling sporthallen door gemeente aan basisscholen

Een ondernemer kan de omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor door hen geleverde prestaties in aftrek brengen, voor zover die prestaties door de ondernemer worden…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Besluit functionele valuta aangepast

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een andere geldeenheid dan de euro, de functionele…
Lees meer

Arbeidsrecht

Schorsing non-concurrentiebeding

Een arbeidsovereenkomst kan beperkende bedingen bevatten voor de werknemer. Non-concurrentie- en relatiebedingen beperken de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. Een dergelijke beperking is alleen…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting bij verkrijging deel beleggingsmaatschap

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten op onroerende zaken. Het begrip verkrijging omvat ook de verkrijging van de…
Lees meer

Internationaal

Gewijzigde bijlage FATCA

Nederland en de Verenigde Staten hebben een bijlage (Annex II) bij de overeenkomst ter implementatie van de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) gewijzigd. De wijziging hangt samen met nieuwe…
Lees meer

Formeel recht

Aanslag niet rechtsgeldig bekendgemaakt

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een besluit niet eerder in werking treedt dan nadat het is bekendgemaakt. De bekendmaking van besluiten zoals belastingaanslagen geschiedt door toezending of…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.