Nieuwsbrief 30-03-20

·  Grondslag eindheffing bovenmatige vertrekvergoeding
·  Correctie aangifte leidt tot navordering bij partner
·  Verdamping verrekenbare verliezen niet voorkomen
·  Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga
·  Samenloop overdrachts- en omzetbelasting
·  Diensten bewindvoerder niet vrijgesteld van btw
·  Nadere beschikking vaststelling verlies
·  Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening
·  Schending aanzegverplichting en opzegging in strijd met de wet
·  Belang bij WOZ-beschikking
·  Opslagbedrijf geen vastgoedrechtspersoon
·  Onvoldoende specifieke informatiebeschikking vernietigd
·  Op de zaak betrekking hebbende stukken
·  Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan
·  Vertrouwensbeginsel
·  Herstel ingediende aangifte leidt tot berekening van belastingrente

 

Loonbelasting

Grondslag eindheffing bovenmatige vertrekvergoeding

Onder een aandelenoptierecht wordt voor de heffing van loonbelasting verstaan het recht om één of meer aandelen te verwerven in de inhoudingsplichtige vennootschap of in een daarmee…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Correctie aangifte leidt tot navordering bij partner

Een echtpaar diende op dezelfde dag de aangifte inkomstenbelasting 2016 in. In de aangifte van de man was de gezamenlijke persoonsgebonden aftrek verwerkt. De aanslag van de man werd conform de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Verdamping verrekenbare verliezen niet voorkomen

In een poging om verdamping van zijn verrekenbare verliezen per 2012 te voorkomen, droeg de verhuurder van een onderneming in 2011 een deel van zijn exploitatierecht over aan de bv van zijn…
Lees meer

Omzetbelasting

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen goederen of diensten en door de ondernemer verrichte of…
Lees meer

Omzetbelasting

Samenloop overdrachts- en omzetbelasting

De verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak vormt een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting. Er geldt op grond van de samenloopregeling een vrijstelling van overdrachtsbelasting…
Lees meer

Omzetbelasting

Diensten bewindvoerder niet vrijgesteld van btw

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het als bewindvoerder voeren van het beheer over inkomsten en vermogen van personen die daartoe niet in staat zijn. Voorwaarde voor deze vrijstelling…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Nadere beschikking vaststelling verlies

Tot het belastbare bedrag van een jaar voor de vennootschapsbelasting behoort een te verrekenen verlies. Dat geldt ook als het belastbare bedrag nader wordt vastgesteld door het opleggen van een…
Lees meer

Arbeidsrecht

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat hoeft niet wanneer in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen.
In een procedure…
Lees meer

Arbeidsrecht

Schending aanzegverplichting en opzegging in strijd met de wet

Een procedure bij de kantonrechter had onder meer betrekking op de duur van de tussen werkgever en werknemer gesloten arbeidsovereenkomst en de gevolgen daarvan. Het dienstverband was aangevangen op…
Lees meer

Onroerende zaken

Belang bij WOZ-beschikking

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2017 geoordeeld dat moet worden aangenomen dat iedereen, die een op zijn naam gestelde WOZ-beschikking heeft ontvangen, belang heeft bij die beschikking en dus bij…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Opslagbedrijf geen vastgoedrechtspersoon

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door de verkrijger. De wet merkt aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen voor meer…
Lees meer

Formeel recht

Onvoldoende specifieke informatiebeschikking vernietigd

De Algemene wet inzake rijksbelastingen geeft de inspecteur een ruime bevoegdheid om informatie in te winnen bij een belastingplichtige. Een belastingplichtige is verplicht om aan de inspecteur…
Lees meer

Formeel recht

Op de zaak betrekking hebbende stukken

De inspecteur is op grond van de Algemene wet bestuursrecht verplicht de op een zaak betrekking hebbende stukken aan de rechtbank of het gerechtshof te zenden. Doel van deze wetsbepaling is waarborgen…
Lees meer

Formeel recht

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de te weinig geheven belasting navorderen. Daartoe is een nieuw feit vereist….
Lees meer

Formeel recht

Vertrouwensbeginsel

Een belastingplichtige kan het in rechte te beschermen vertrouwen ontlenen aan gedragingen van de Belastingdienst waarin een impliciete goedkeuring van het standpunt van de belastingplichtige valt te…
Lees meer

Formeel recht

Herstel ingediende aangifte leidt tot berekening van belastingrente

Met betrekking tot een voorlopige aanslag wordt belastingrente enkelvoudig berekend over het tijdvak dat aanvangt zes maanden na het einde van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven en…
Lees meer

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.