Nieuwsbrief 5 maart 2020

05-03-2020

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:


Inkomstenbelasting

Betaling door dga ten behoeve van bv

Een ontslagen werknemer benutte de ontslagvergoeding voor de aankoop van een recht op periodieke uitkeringen (stamrecht) bij een door hem opgerichte bv. Bij de afkoop van het stamrecht in 2014 is,…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Inspecteur mag onjuiste voorlopige aanslag corrigeren

Aan de vaststelling van voorlopige aanslagen gaat in de regel geen inhoudelijke beoordeling door de inspecteur vooraf. De Belastingdienst hoeft geen onderzoek te doen naar de omstandigheden waarin een…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Periodieke gift afhankelijk van twee levens

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar als zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. De aftrekbaarheid van giften is beperkt tot 10% van het inkomen. Voor de…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Beantwoording Kamervragen giftenaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere vragen van de Eerste Kamer over de giftenaftrek en de regeling ANBI’s en SBBI’s beantwoord. ANBI’s zijn het algemeen nut beogende…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Box 3-heffing 2015

Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op het ongestoorde genot van eigendom zijn al veel procedures gevoerd. De Hoge Raad heeft in zeven…
Lees meer


Inkomstenbelasting

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire rendementen van box 3 voor de jaren 2019 en 2020. De onjuiste percentages zijn gebruikt bij de berekening…
Lees meer


Omzetbelasting

Ondernemerschap bestuurder coöperatie

Een administratieconsulent en belastingadviseur was lid en medebestuurder van twee coöperaties. Een procedure voor de Hoge Raad had betrekking op de vraag of de administratieconsulent ondernemer…
Lees meer


Arbeidsrecht

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van de werkgever bij mogelijk ontslag. Dat doel wordt bereikt door het gesloten stelsel van…
Lees meer


Arbeidsrecht

Overtreding geheimhoudingsbeding, matiging boete

Een arbeidsovereenkomst kan een geheimhoudingsbeding bevatten. Een dergelijk beding verbiedt de werknemer om zowel tijdens als na afloop van het dienstverband mededelingen aan derden te doen over…
Lees meer


Arbeidsrecht

Ketenregeling arbeidsrecht van toepassing

De ketenregeling bepaalt dat wanneer meer dan drie elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten of elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor meer dan drie jaar, er een…
Lees meer


Arbeidsrecht

Reikwijdte hoger beroep ontbindingsbeschikking

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid is het mogelijk geworden om hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure. Uit de wetsgeschiedenis volgt…
Lees meer


Onroerende zaken

Onjuiste objectafbakening

De Wet WOZ bepaalt dat de waarde van onroerende zaken in Nederland jaarlijks wordt vastgesteld. Als één onroerende zaak wordt aangemerkt:

  • een gebouwd eigendom;
  • een ongebouwd eigendom;

Lees meer


Overdrachtsbelasting

Verkrijging aandelen onroerendezaakvennootschap

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Als onroerende zaken worden in de wet ook aangemerkt aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels…
Lees meer


Sociale verzekeringen

Geen dienstbetrekking bij werk-bv voor dga holding

Bij de beantwoording van de vraag of iemand onder de werknemersverzekeringswetten valt, is van belang of deze persoon in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is. Het bestaan van een…
Lees meer


Successiewet

Geen schenkbelasting over verdeling vermogen stichting

Schenkbelasting (vroeger: schenkingsrecht) wordt geheven over de waarde van al wat door schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van die schenking in Nederland woonde. Onder schenking wordt…
Lees meer


Subsidies

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren. Deze regeling is nu in concept gepubliceerd. De…
Lees meer


Internationaal

Berekening vermindering elders belast

In het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb) is geregeld dat een binnenlandse belastingplichtige is vrijgesteld van de inkomstenbelasting die betrekking heeft op buitenlands inkomen uit…
Lees meer


Formeel recht

Uitstel voor doen van aangifte verleend maar niet benut

De termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag bedraagt vijf jaar. De termijn vangt aan op het moment waarop de belastingschuld is ontstaan. Als voor het indienen van de aangifte uitstel is…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.