Nieuwsbrief 6 augustus 2020

·  Begrip "loon over een maand"

·  Vermogensetikettering aan bedrijf onttrokken middelen

·  Schriftelijk overleg evaluaties eigenwoningregeling

·  Wanneer is sprake van een deelneming?

·  Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

·  Uitwerking pensioenakkoord

·  Premieplicht Rijnvarende

·  Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

·  Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

·  Belastingverdrag Kosovo ondertekend

·  Opbrengstlimiet rioolheffing overschreden

·  Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

·  Concept wettekst aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

·  Wijziging diverse uitvoeringsregelingen

·  Beroep ingesteld door onbevoegde

 

Loonbelasting

Begrip "loon over een maand"

De Wet op de loonbelasting kent een ruim loonbegrip. Volgens de wet is loon al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten. Wel zondert de wet bepaalde uitkeringen uit van het loonbegrip. Het gaat…
Lees meer

Ondernemingswinst

Vermogensetikettering aan bedrijf onttrokken middelen

Een ondernemer heeft in beginsel de keuze of hij een vermogensbestanddeel tot zijn ondernemingsvermogen of tot zijn privévermogen rekent. De keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Schriftelijk overleg evaluaties eigenwoningregeling

Naar aanleiding van de evaluaties van de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting en de kabinetsreactie daarop heeft schriftelijk overleg plaatsgevonden met de Tweede Kamer. De staatssecretaris…
Lees meer

Vennootschapsbelasting

Wanneer is sprake van een deelneming?

In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een uiteenzetting gegeven over de beoogde verkrijging van een deelneming en het moment waarop van een deelneming sprake is. Een pakket aandelen vormt voor een…
Lees meer

Arbeidsrecht

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een maand…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Uitwerking pensioenakkoord

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de documenten over de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderdeel daarvan is de hoofdlijnennotitie uitwerking…
Lees meer

Sociale verzekeringen

Premieplicht Rijnvarende

Tot en met 31 maart 2012 bepaalde het Rijnvarendenverdrag welke wetgeving inzake de sociale zekerheid van toepassing is op Rijnvarenden. Met ingang van 1 april 2012 is dit verdrag vervangen door de…
Lees meer

Subsidies

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ter consultatie gepubliceerd.
De subsidieregeling vloeit…
Lees meer

Internationaal

Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Een Europese richtlijn verplicht (belasting)adviseurs of belastingplichtigen om bepaalde belastingconstructies te melden aan de Belastingdienst. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de…
Lees meer

Internationaal

Belastingverdrag Kosovo ondertekend

Nederland en Kosovo hebben een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing gesloten. Het verdrag is op 29 juli 2020 ondertekend. Onderdeel van het verdrag is een antimisbruikbepaling die moet…
Lees meer

Overige heffingen

Opbrengstlimiet rioolheffing overschreden

De Gemeentewet bepaalt dat er een opbrengstlimiet is voor de gemeentelijke rioolheffing. De tarieven van een rioolheffing moeten zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet hoger zijn dan de…
Lees meer

Dividendbelasting

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de dividendbelasting mogelijk moet maken. Het wetsvoorstel is gericht op de verplaatsing van in…
Lees meer

Formeel recht

Concept wettekst aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptwettekst ter aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht gepubliceerd voor consultatie via het internet. Het verschoningsrecht is een…
Lees meer

Formeel recht

Wijziging diverse uitvoeringsregelingen

De staatssecretarissen van Financiën hebben de Uitvoeringsregelingen Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (UR Awir), Invorderingswet 1990 (URIW 1990) en verplicht gebruik BSN gewijzigd.

Lees meer

Formeel recht

Beroep ingesteld door onbevoegde

Het instellen van bezwaar- en beroepschriften is voorbehouden aan de belanghebbende.
Het beroep tegen een uitspraak op een bezwaarschrift betreffende de afwijzing van een verzoek om teruggaaf van…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.