Nieuwsbrief 9 april 2020

Inkomstenbelasting

Aflossing rekening-courant via dividend

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000 in 2004 tot bijna € 1,4 miljoen in 2012. Nadat de inspecteur bij de aanslagslagregeling…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Navordering in verband met verkoop aanmerkelijk belang

Wanneer op grond van een nieuw feit het vermoeden is ontstaan dat ten onrechte te weinig belasting is geheven, kan de Belastingdienst een navorderingaanslag opleggen. De inspecteur dient aannemelijk…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Conclusie A-G in procedure overgangsrecht kapitaalverzekeringen

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is overgangsrecht getroffen om te voorkomen dat door de systeemwijziging inkomensbestanddelen onbelast zouden blijven of dubbel belast zouden worden. Een groot deel…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Verkoopopbrengst oude inventaris

In box 1 van de inkomstenbelasting wordt naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een of meer werkzaamheden belast. Er is sprake van een werkzaamheid wanneer…
Lees meer

Omzetbelasting

Licentie buitenlandse kansspelaanbieder is geen deelname aan kansspel

Kansspelen zijn op grond van de btw-richtlijn 2006 vrijgesteld van btw, met inachtneming van door een lidstaat gestelde voorwaarden en beperkingen. Uit rechtspraak van het Hof van Justitie EU volgt…
Lees meer

Omzetbelasting

Plaatsbepaling afnemer dienst

De plaats waar een dienst wordt verricht voor de omzetbelasting is afhankelijk van de kwaliteit van de afnemer. Is de afnemer een ondernemer, dan is de plaats waar hij is gevestigd de plaats waar de…
Lees meer

Omzetbelasting

Geen aftrek voorbelasting verhuurde kantoorruimte

De verhuur en verpachting van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van onroerende zaken, die door de huurder…
Lees meer

Arbeidsrecht

Recht op aanpassing arbeidsduur

De Wet flexibel werken (Wfw) bepaalt dat een werknemer een verzoek kan doen om de arbeidsduur aan te passen. De werkgever willigt het verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsduur of de…
Lees meer

Arbeidsrecht

Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn vastgelegd om geldig te zijn. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 geldt naast…
Lees meer

Arbeidsrecht

Vooruitzicht contract onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Op de werkgever rust in beginsel niet de verplichting om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die van rechtswege is…
Lees meer

Successiewet

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. Dat betekent dat het bedrag van het erfdeel van de persoon die de…
Lees meer

Autobelastingen

CO2-uitstoot in buitenland vastgesteld

De heffing van bpm is hoger naarmate een personenauto meer CO2 uitstoot. Van elke te registreren personenauto moet worden bepaald hoeveel CO2 deze uitstoot. De CO2-uitstoot is een objectief vast te…
Lees meer

Formeel recht

Schadevergoeding bpm-procedures

Bij overschrijding van de redelijke termijn van behandeling van een procedure heeft de belanghebbende recht op een vergoeding voor geleden immateriële schade. De vergoeding bedraagt € 500…
Lees meer

Formeel recht

Verwijzing in volle omvang

In een verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad het geding verwezen naar een ander gerechtshof “voor een onderzoek van de zaak in volle omvang”. Hiermee is bedoeld dat het gerechtshof na…
Lees meer

Formeel recht

Waarschuwing bij stellen van fatale termijn

Een zorgvuldige behandeling van een bezwaarschrift brengt mee dat het bestuursorgaan de indiener van het bezwaarschrift erop dient te wijzen bij het stellen van een als fataal bedoelde termijn voor…
Lees meer

Formeel recht

Inspecteur gebonden aan toezegging in strijd met de wet

In het jaar 2010 hadden ongehuwd samenwonende meerderjarigen de keuze om al dan niet elkaars fiscale partner te zijn. Deze keuze moest gezamenlijk worden gedaan bij een verzoek om voorlopige teruggaaf…
Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.