Nieuwsbrief 9 juli 2020

·  NOW-2 kan worden aangevraagd
·  Kamervragen ondernemers die buiten Tozo-regeling vallen
·  Verliesgevende postzegelhandel geen bron van inkomen
·  Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie
·  Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning
·  Wijziging besluit omzetbelasting privégebruik auto
·  Wijziging beleidsbesluit vrijgestelde beleggingsinstelling
·  Evaluatie Wet werk en zekerheid
·  Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever
·  Overdrachtsbelasting geheven van beherende vennoot
·  Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting
·  Wijziging Leidraad Invordering
·  Werkwijze belastingconsulent vormde nieuw feit
·  Uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
·  Wijziging Algemene Douaneregeling

 

Corona update

NOW-2 kan worden aangevraagd

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een aantal punten af van de eerste…
Lees meer

Corona update

Kamervragen ondernemers die buiten Tozo-regeling vallen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over zelfstandigen die buiten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vallen.
Een…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Verliesgevende postzegelhandel geen bron van inkomen

Een voordeel vormt alleen dan belastbaar inkomen als er een bepaalde bron aan ten grondslag ligt. Aan een bron van inkomen worden de volgende voorwaarden gesteld: deelname aan het economische verkeer,…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het doel en in de verwachting daarmee duurzaam positieve opbrengsten te…
Lees meer

Inkomstenbelasting

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als deze rente betrekking heeft op een periode na overlijden waarin geen sprake meer is van…
Lees meer

Omzetbelasting

Wijziging besluit omzetbelasting privégebruik auto

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de omzetbelasting met betrekking tot het privégebruik van een auto en de toepassing van het Besluit Uitsluiting Aftrek gewijzigd.

Lees meer

Vennootschapsbelasting

Wijziging beleidsbesluit vrijgestelde beleggingsinstelling

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) in de vennootschapsbelasting gewijzigd. De centrale behandeling van de VBI is…
Lees meer

Arbeidsrecht

Evaluatie Wet werk en zekerheid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Wet werk en zekerheid (Wwz) laten evalueren. Deze wet is vanaf 2015 gefaseerd in werking getreden. De uitkomsten van dat onderzoek heeft hij…
Lees meer

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beëindigd. Zowel de werkgever als de werknemer heeft de bevoegdheid om over te gaan tot ontslag op staande…
Lees meer

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting geheven van beherende vennoot

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten op in Nederland gelegen onroerende zaken. De belasting wordt geheven van de…
Lees meer

Successiewet

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

De termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag bedraagt vijf jaar. Voor buitenlandse inkomens- of vermogensbestanddelen geldt een verlengde navorderingstermijn van twaalf jaar. Met ingang…
Lees meer

Invordering

Wijziging Leidraad Invordering

De Leidraad Invordering 2008 is per 1 juli 2020 gewijzigd. Het invorderingsbeleid met betrekking tot toeslagschulden te wijten aan opzet of grove schuld is herzien. Het criterium van opzet of grove…
Lees meer

Formeel recht

Werkwijze belastingconsulent vormde nieuw feit

Om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen moet de Belastingdienst in beginsel beschikken over een nieuw feit. Dat is een feit dat ten tijde van het opleggen van de definitieve aanslag niet bekend…
Lees meer

Europese regelgeving

Uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

De staatssecretaris van Financiën heet het besluit Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis gewijzigd. De wijziging betreft uitstel voor de termijnen van de Wet implementatie…
Lees meer

Douane en Accijnzen

Wijziging Algemene Douaneregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft de Algemene douaneregeling gewijzigd. In een Europese Richtlijn uit 2010 betreffende de meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken…

Lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.